Rugpjūčio mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje ,,Sėla“

2017-08-07 | Kategorija:
Kada:
2017-08-07 – 2017-08-30 visą dieną
2017-08-07T00:00:00+03:00
2017-08-31T00:00:00+03:00

Rugpjūčio 4 d. 15 val. Dailininko, grafiko Petro Rauduvės parodos, skirtos 105-osioms dailininko gimimo metinėms, atidarymas. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ didžioji parodų salė.

Rugpjūčio 6 d. 12.30 val. Keramikos parodos „Tarp tradicijos ir modernybės“ atidarymas. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ mažoji parodų salė.

Rugpjūčio 15 d. 14.00 val. Ekspozicijos „Vabalninkas – Nepriklausomos Lietuvos Respublikos kūrėjų ir puoselėtojų lopšys“ atidarymas.

Nijolės Brazdžiuvienės šilkografijos darbų parodos atidarymas. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyrius, B. Sruogos g. 3, Vabalninkas.

Rugpjūčio 17 – 20 d. Tarptautinis šiuolaikinės literatūros forumas ŠIAURĖS VASARA.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.