Rugpjūčio mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2018-07-31 | Kategorija:
Kada:
2018-08-03 – 2018-08-31 visą dieną
2018-08-03T00:00:00+03:00
2018-09-01T00:00:00+03:00

Rugpjūčio 3 d. 19.30 val. parodos „Skulptoriai atkurtos valstybės šimtmečiui” atidarymas. Biržų krašto muziejus „Sėla“, didžioji parodų salė. Renginio trukmė 1,5 val.

 

Rugpjūčio 16–19 d. Tarptautinis šiuolaikinės literatūros forumas „ŠIAURĖS VASARA. Valstybė: proza ir poezija“. Biržų krašto muziejus „Sėla“.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje:

Rugpjūčio 14 d. 14 val. žolininkės Adelės Karaliūnaitės paskaita „Lietuvaitės darželis – galinga vaistinė“. Renginio trukmė 1,5 val.

Rugpjūčio mėn. Skarelių paroda „Gėlės mamai“ (iš Adelės Karaliūnaitės kolekcijos).

Rugpjūčio mėn. paroda „Priešgaisrinė sauga vaikų akimis“.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Kirkilų amatų centre:

Rugpjūčio 18 d. 13 val. Žvakių liejimo diena. Renginio trukmė 3 val.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.