Renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“ vasario mėnesį

2018-01-30 | Kategorija:
Kada:
2018-02-02, 15:00 – 2018-02-28, 18:00
2018-02-02T15:00:00+02:00
2018-02-28T18:00:00+02:00

Vasario 3 d. 11 val. Tomo Baranausko knygos „Garuozos mūšis. Šaltiniai ir interpretacijos“ pristatymas. Biržų pilies arsenalo salė.

Vasario 3 d. 12.30 val. italų skulptoriaus Raffaele Mondazzi parodos „Mitai ir didvyriai“ atidarymas. Didžioji parodų salė.

Vasario 15 d.  Biržų krašto muziejaus „Sėla“ 90-ies metų sukakties šventė. Pradžia 11 val. Biržų pilies arsenalo salėje.

 

Vasario 2 d. (penktadienį), 13 val. prisiminimų ir pagerbimo popietė  „Tu esi su mumis“, minint Janinos Černiauskaitės Kuncevičienės mirties metines. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyrius.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.