Liepos mėnesio renginiai Biržų krašto muziejuje „Sėla“

2019-07-02 | Kategorija:
Kada:
2019-07-02, 15:00 – 2019-07-31, 18:00
2019-07-02T15:00:00+03:00
2019-07-31T18:00:00+03:00

Liepos 6 d.

11 val. Biržų rankdarbių asociacijos „Fantazijų skrynia“ parodos „Metų koliažas“ atidarymas.

15 val. Jubiliejinės Egilo Skujos akvarelių parodos „Metų laikai“ atidarymas.

Liepos mėn. Paroda „Slaptasis Biržų miesto archyvas“. Biržų krašto muziejus „Sėla“, kunigaikščių Radvilų salė.

Liepos mėn. Paroda „Kitokie, bet savi – Biržų žydai“. Pilies arsenalas, I a. salė.

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje:

Liepos mėn. Juozo Naujalio 150-ioms gimimo metinėms paminėti,  skirta ekspozicija „Juozas Naujalis ir Vabalninkas“.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.