Tvirtos draugystės ąžuoliukas pasodintas

2019-08-06 | Kategorija: Krašto naujienos

Į Biržų miesto šventę „Biržai – sostinė mano“ atvykę patrulinio karo laivo „Aukštaitis“ įgulos nariai atvežė dovaną – ąžuoliuką. Jį įteikė rajono meruiVytuiJareckui linkėdami, kad ąžuoliukas augtų Biržų krašto žemėje, augtų ir tvirtėtų, kaip Biržų rajono savivaldybės ir „Aukštaičio“ draugystė.

Rugpjūčio 6 dieną Savivaldybės meras Vytas Jareckas ąžuoliuką vežė sodinti į Lietuvos šimtmečio ąžuolyną, sodinamą prie Karvės olos.Pasodinti ąžuoliuką merui padėjo Biržų regioninio parko meistras Viktoras Novikovas.

Prieš sodindamas naują ąžuoliuką, V. Jareckas apžiūrėjo, kaip auga jo paties ir kitų naujosios kadencijos Savivaldybės tarybos narių sodinti ąžuoliukai. Visi 34 ąžuoliukai laikosi gerai.

Ąžuoliukas pasodintas, palaistytas, aptvertas tvorele nuo stirnų. Šalia įtvirtinta „Aukštaičio“ delegacijos atvežta lentelė su nuoroda, kad tai – laivo įgulos dovana Biržams – miestui-laivo krikštatėviui.

Meistras V. Novikovas užsiminė ir apie rūpestį: ąžuoliukams sodinti vis mažiau vietos, o nėra kas išduoda leidimą praretinti medžius, kad atsirastų vietos ąžuolams. Meras V. Jareckas pažadėjo spręsti šį klausimą.

Parengė Savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.