Kino teatro „Garsas” likimas – Europos kino dėmesio centre

2019-07-23 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

Šių metų liepos 12d. Lietuvą pasiekė EUROPA CINEMAS generalinio direktoriaus Claude-Eric Poiroux kreipimasis į Lietuvos šalies vadovą, vyriausybę, Lietuvos respublikos Kultūros ministeriją bei Panevėžio miesto savivaldybę dėl kino teatro „Garsas“ išsaugojimo. Be kino teatro “Garsas”, asociacijai priklauso dar trys Lietuvos kino teatrai (“Skalvija”, “Pasaka” Vilniuje ir “Romuva” Kaune).

EUROPA CINEMAS – viena didžiausių pasaulio asociacijų, vienijanti Europos ir pasaulio nekomercinius kino teatrus. Asociacija vienyja 2990 kino ekranus 43 šalyse ir 677miestuose, kuriuose rodomas Europos kinas. 1992m. asociacija įkurta siekiant stiprinti nekomercinio, europietiško kino sklaidą pasaulyje.

Laiške, adresuotame valstybės institucijoms, generalinis direktorius Claude-Eric Poiroux reiškia susirūpinimą dėl kino teatro „Garsas” likimo ir reiškia palaikymą tolimesnei kino teatro veiklai.

Laiške įvertinamas kino teatro „Garsas“ veiklos ilgaamžiškumas, svarba miesto bendruomenei, šalies kultūrai ir ekonomikai. Įvardijami kino teatro „Garsas“ veiklos, tapus asociacijos nariu, pasiekimai: „Per visus šiuos metus kinas „Garsas“ nuolat gerino rezultatus. Lyginant su 2009 m. 19 000 žiūrovų skaičiumi, 2018 m. pasiekė rekordinį – net 55 420! Šie skaičiai liudija apie kino darbuotojų pasiaukojamą darbą bei norą žiūrovams suteikti kuo geresnes kino žiūrėjimo patirtis. Jie savo darbu įrodė, kad ilaglaikės švietėjiškos pastangos duoda puikių rezultatų, „Garsas“ įgavo stabilią reputaciją, tapo kultūros kelrodė žvaigždė visiems, dirbantiems jo labui, t.y., Panevėžio bendruomenei.“ – rašo Claude-Eric Poiroux.

Taip pat generalinis direktorius įvertina „Garso“ indėlį į Europos kino sklaidą: „Kino teatras „Garsas“ net tapo filmų platintoju, dalį Europa Cinemas paramos investavo į filmų, skirtų visai šalies jaunimo auditorijai, įsigyjimo. Taigi, be kitų veiklų, “Garsas” prisideda prie Lietuvos kino industrijos praturtinimo bei įvairovės.“

Primename, kad Panevėžio miesto savivaldybės iniciatyva vietoje veikiančio kino teatro „Garsas” numatyta pastatyti Stasio Eidrigevičiaus menų centrą. Kino teatras “Garsas” įsikūręs istorinėje miesto dalyje nuo 1928m., pastatytas 1968 m. atspindi plačiaformačių stereofoninių, vienasalių kino teatrų, vyravusių 7-ajame dešimtmetyje, pagrindines tendencijas ir yra vienintelis veikiantis tokio tipo kino teatras Lietuvoje.

Pirmą kartą susirūpinimas dėl kino teatro dalies kino bendruomenės buvo išreikštas 2017m. Kino teatro išlikimu nuolat rūpinasi 2019m. susibūrusi Panevėžio miestiečių bendruomenė “Pilietinė iniciatyvinė grupė “Išsaugoti “Garsą”!”

Neseniai palaikymą kino teatrui išreiškė daugiau nei 100 kino ir kultūros atstovų, tarp jų kino režiseriai, Nacionalinės premijos laureatai Juozas Budraitis, Audrius Stonys, jaunosios kino kartos režisieriai Eglė Vertelytė, Marija Kavtaradzė, Andrius Blaževičius. Nepriklausomų prodiuserių asociacija, Lietuvos kino operatorių asociacija, Lietuvos animacijos asociacija, kino festivalių „Kino pavasaris“, žmogaus teisių festivalio „Nepatogus kinas“ vadovai, kino teatrų vadovai ir daugelis kitų.

Informacija pateikta pilietinės iniciatyvinė grupės „Išsaugoti Garsą“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.