Kunigo Ernesto Želvio kvietimas į padėkos Mišias

2019-07-22 | Kategorija: Krašto naujienos

2013 m. rugpjūčio mėn. 21 dieną buvau paskirtas į Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapiją. TUO LABAI DŽIAUGIUOSI IR DIDŽIUOJUOSI!

2019 m. liepos mėn. 15 dieną Vyskupo Lino dekretu esu iškeliamas į Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo parapiją.

Tad iš visos širdies kviečiu Jus švęsti su manimi liepos 28 d. 11val. Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Šv. Onos atlaidų metu dėkojant Dievui už 6 metų buvimą kartu su Jumis – čia, Biržuose. Taip pat tą dieną atlaidų puošmena – vargonų muzikos koncertas. Kūrinius atliks maestro Jūratė Landsbergytė.

Pabūkime kartu. Turime vienas kitam ką pasakyti – juk žmogus ir laikas, kuris mums duotas, yra neįkainojama dovana visiems.

Po Šv. Mišių aukos mūsų bažnyčios šventoriuje vyks agapė – pasibuvimas kartu.

Prašau Jūsų supratingumo – neneškite man gėlių, dovanų – nieko. Man užteks Jūsų maldos ir buvimo šalia!

O mano Dieve ir mano Viešpatie,

Atimk mane iš manęs

Ir pasiimk mane Sau.

O mano Dieve ir mano Viešpatie,

Atimk iš manęs viską,

Kas mane atskiria nuo Tavęs.

O mano Dieve ir mano Viešpatie,

Duok man viską,

Kas mane artina prie Tavęs. (S.F.Ranft)

Su Pagarba ir Meile Kunigas Ernestas Želvys

Tą dieną Šv. Mišių nebus Suosto bažnyčioje, Germaniškio koplyčioje ir Nemunėlio Radviliškio bažnyčioje – kviečiame visus atvykti į Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos Šv. Onos atlaidus bei kun. Ernesto padėkos šv. Mišias.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.