Antano Macijausko premija šiemet nebus teikiama

2019-07-21 | Kategorija: Kultūra. Švietimas. Žiniasklaida

2008 metais Biržų rajono savivaldybė, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija sutarė dėl Antano Macijausko premijos teikimo, patvirtino šios premijos nuostatus.  

Antano Macijausko (1874–1950), iškilaus kovotojo už lietuvišką spaudą, publicisto ir leidėjo kasmetinę premiją skiria Lietuvos žurnalistų sąjunga, Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija ir Biržų rajono savivaldybė.

Premija skiriama žurnalistui už geriausius žurnalistikos darbus (straipsnius, publikacijas, televizijos ir radijo laidas paskelbtas visuomenės informavimo priemonėse per kalendorinius metus) arba iniciatyvas (įvykdytas per kalendorinius metus), ugdančias pilietinį patriotizmą, nacionalinio pasididžiavimo jausmą, meilę valstybinei kalbai ir nacionalinei kultūrai.

Premijai gauti pateiktus darbus vertina ir sprendimą skirti premiją priima bendra Lietuvos žurnalistų sąjungos, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos ir Biržų rajono savivaldybės sudaryta šešių narių komisija. Du narius skiria Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija, po du Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Biržų rajono savivaldybė. Komisijos pirmininkas renkamas iš Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos atstovų.

Vertinimo komisijai pateikiami ne daugiau kaip trys darbai arba iniciatyvos, paskelbti periodikoje, transliuotos televizijos ar radijo laidos ar išleistos atskiros knygos. Darbai privalo būti pateikti ir elektronine versija (skaitmeniniu formatu: mpeg, mp3, pdf arba word).Premijai gauti darbai pateikiami Lietuvos žurnalistų sąjungai  kasmet iki birželio 25 dienos.

Antano Macijausko premija žurnalistui gali būti skiriama tik vieną kartą.Premijos laureatui skiriama: 600 eurų piniginis prizas (jį skiria rajono Savivaldybė), Antano Macijausko medalis, premijos laureato diplomas ir monografija apie Antaną Macijauską.Premija įteikiama iškilmingame renginyje, Biržų miesto šventėje, dalyvaujant Lietuvos žurnalistų sąjungos, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos ir Biržų rajono savivaldybės atstovams bei visuomenei.Premiją įteikia Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos, Lietuvos žurnalistų kūrėjų asociacijos pirmininkas ir Biržų rajono meras.

Šia premija yra apdovanoti:  Indrė Makaraitytė (2008), Vitalija Morkūnienė (2009), Juozas Šalkauskas (2010), projekto www.zurnalistika-kitaip.lt kūrėjai (2011), Daiva Grikšienė (2012), Romas Sadauskas-Kvietkevičius (2013), Algirdas Vladislovas Butkevičius (2014), Virginijus Savukynas (2015), Vaiva Lanskoronskytė-Stanienė ir Ignas Stanys (2016), Živilė Kavaliauskaitė (2018).

2017 m., vertinimo komisijai nutarus, kad nėra pateikta darbų, vertų Antano Macijausko premijos, šis titulas buvo skirtas Biržų krašto žmonėms.

Panaši situacija pasikartojo iš šiais metais. Nė vienas pretendentas, kaip numato nuostatai, pats nepateikė savo darbų. Komisijai buvo pateikti tik du kitų organizacijų teikimai dėl premijų skyrimo dviems autoriams. Vienas iš jų konkurse dalyvauti atsisakė, kitas pretendentas buvo pristatytas tik liepos 15 dieną, pažeidžiant premijos skyrimo nuostatus.Be to, nebuvo pateikti pastarųjų metų jo publicistikos darbai, pagal kuriuos komisija turėjo spręsti dėl premijos skyrimo.

Komisijos narių nuo Biržų rajono savivaldybės (Savivaldybės tarybos narė Irutė Varzienė, Savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė) nuomone, tokie pažeidimai ir toks konkurso organizavimas (skubotas pretendentų į premiją ieškojimas, nuostatų pažeidimas dėl darbų teikimo termino, teikimas be nustatyto laikotarpio žurnalistikos darbų) nuvertina pačią premiją. Biržiečių komisijos narių nuomonei pritarė ir kita A. Macijausko premijos skyrimo komisijos narė – žurnalistė, žiniasklaidos ekspertė, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė, socialinių mokslų daktarė Jolanta Mažylė. Todėl rajono Savivaldybės vadovai nusprendė šiais metais A. Macijausko premijos neskirti.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius pritarė Biržų rajono savivaldybės atstovų siūlymui dar kartą bendrai aptarti, kaip tinkamai organizuoti A. Macijausko premijos konkursą, kaip apie jį informuoti kuo daugiau šalies žurnalistų, patikslinti konkurso nuostatus ir atskirų jį organizuojančių šalių atsakomybę.

Parengė Savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.