Vabalninkų lygumų dideli žmonės

2019-07-17 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

B. Sruogos tėviškės klėtelė. Bibliotekos archyvo nuotr.

Jurgio Bielinio biblioteka kviečia į literatūrinę kelionę „Vabalninko lygumų dideli žmonės“  po Vabalninko žemę liepos 27 d. 12 val.  Lankomos A. Karosaitės, K. Čyplio, E. Galvanausko, V. Atkočiūno, J. Strielkūno, G. Morkūno, P. Jokimaitienės, L. Žitkevičiaus, V. Stonio, A. Barono, B. Sruogos gyvenimo vietos, edukacija „Čiupka“ Meilūnų bendruomenėje.

Maršruto trukmė 5 val., kaina 10 eurų.

Įkelionę registruotis iš anksto telefonu: 8 (698) 13963 arba 8 (450) 38015.

Kelionė vyksta su vadovu.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.