Kino centre „Garsas“ Akvilės Malukienės tapybos darbų paroda „Moterys, kūrusios Lietuvą“

2019-07-16 | Kategorija: Kaimynai

Kino centras „Garsas“ kviečia aplankyti naują parodą. Lietuvos 100-mečiui ir moterų balsavimo teisės 100-ųjų metinių proga sukurta Akvilės Malukienės tapybos darbų paroda „Moterys, kūrusios Lietuvą“ nuo liepos 18 d. panevėžiečius kviečia pažinti išskirtines moterų asmenybes, savo žiniomis ir gebėjimais reikšmingai gerinusias visų gyvenimą Lietuvoje. Rašant Lietuvos istoriją moterų darbai ir pasiekimai deja, buvo palikti nuošalyje. Kartu su idėjos autoriumi – Lygių galimybių plėtros centru, menininkė Akvilė Malukienė pasistengė, kad šių moterų darbai neliktų užmiršti. Tapybos darbuose užfiksuoti mokslininkių, politikių, kariškių, menininkių, laisvės gynėjų, feminisčių, medikių ir kitų profesijų profesionalių žinomų ir mažiau pažįstamų XIX-XX amžiaus moterų portretai. Paroda nemokama, ją kino centre „Garsas“ galima pamatyti iki rugpjūčio 16 d.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.