Valstybės dienos iškilmės Anglių kalne

2019-07-08 | Kategorija: Krašto naujienos

Vidučio Šeško nuotr.

Iškilmingai švęsti Valstybės dienos didelė grupė biržiečių vyko į Biržų girią, į Anglių kalną. Prie paminklo 1863 metų sukilėliams šv. Mišias aukojo Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios klebonas Algis Neverauskas.

Po pamaldų vyko minėjimas, kuriam vadovavo rajono Tarybos narė Irutė Varzienė. Ji priminė švenčių Anglių kalne istoriją ir šios vietos sakralumą. Prie Anglių kalno vyko paskutiniai 1863 metų sukilėlių mūšiai, čia palaidoti žuvusieji. Prie paminklo sukilėliams prisiekdavo pokario lietuvių partizanai. Jau dešimtą kartą čia buvo aukojamos šv. Mišios. I. Varzienė padėkojo šios šventės iniciatoriams ir organizatoriams: iniciatyvos iškilmingai švęsti Valstybės dieną Anglių kalne autoriams Vytautui Einoriui ir Algirdui Maciui, kunigui Virgilijui Liuimai, Anglių kalne aukojusiam pirmąsias Mišias. Iškilminga šventės aplinka šįsyk pasirūpino Savivaldybės tarybos narė Gražina Kučinskienė, vietą šventės dalyviams paruošė Biržų miškininkai.

Šventėje dalyvavo būrys Biržų šaulių. Iškilmingai prisiekė 4 nauji šauliai: Ločerų kaimo ūkininkų Misevičių šeima ir rajono Savivaldybės administracijos direktorius Vidas Eidukas.

Parengė Savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.