Tautiška giesmė Radvilų tvirtovėje

2019-07-08 | Kategorija: Krašto naujienos

Valstybės dienos (karaliaus Mindaugo karūnavimo) šventės finalas – Tautiška giesmė – 21 valandą skambėjo daugelyje Biržų rajono vietų. Ją giedojo miesteliai ir kaimai, giesmei susibūrė kai kurių Biržų miesto gatvių gyventojai. O visi biržiečiai giedoti Tautiškos giesmės buvo pakviesti į Biržų tvirtovės kiemą.

Nuo 20.30 val. tautiškų dainų koncertą dovanojo Viktorijos Morkūnienės vadovaujami chorai: mišrus choras „Viktorija“ ir moterų choras „Agluona“.

Likus kelioms minutėms iki devynių, visus biržiečius pasveikino Savivaldybės meras Vytas Jareckas. Jis priminė istoriją: 1253 m. liepos 6 dieną Kulmo vyskupas Henrikas karaliaus karūnomis vainikavo Lietuvos kunigaikštį Mindaugą ir jo žmoną Mortą. Tai leido jaunai Lietuvos valstybei tapti lotyniškosios viduramžių Europos politinės sistemos dalimi. Nors katalikiška Lietuvos karalystė gyvavo vos 10 metų, svarbiausias karaliaus Mindaugo karinės, politinės ir diplomatinės veiklos laimėjimas – suvienyta Lietuvos valstybė – išliko, nepaisant istorinių iššūkių.

„Džiaugiuosi matydamas Jus Valstybės dieną istorinėje Biržų vietoje. Juk Radvilų kunigaikštystė, Radvilų pilis – puikiausi mūsų Valstybės istorijos liudininkai, – kalbėjo V. Jareckas.–Džiaugiuosi, kad jau vienuoliktą kartą šios dienos svarbiausiu akcentu visame pasaulyje tampa Tautiška giesmė, kviečianti dorai, darbui vardan Lietuvos, vienybei.“ Meras V. Jareckas padėkojo choristams ir jų vadovei Viktorijai Morkūnienei, kurie dovanojo dainų koncertą ir vadovavo Tautiškai giesmei.

Darniai suskambo Tautiška giesmė, kurią kartu su choristais giedojo įvairių kartų biržiečiai. Gražiai skambėjo ir jungtinis dainų choras: Pilies kieme susirinkę žmonės mielai pritarė choristų atliekamoms patriotinėms dainoms, kurių tekstus žino daugelis.

Parengė Savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.