LR Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus sveikinimas

2019-07-05 | Kategorija: Krašto naujienos

Nuoširdžiai sveikinu visus lietuvius ir Lietuvos bičiulius su Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena! Liepos 6-oji yra viena svarbiausių datų mūsų Tautos ir jos valstybingumo kūrimo istorijoje. Būtent šią dieną buvo padėti pamatai mūsų valstybei, tautiškumui, pilietiškumui ir vienybei. Ši diena skirta prisiminti ir pagerbti didvyrius bei ištisas kartas kūrusias Lietuvos valstybę!

Linkiu, kad liepos 6-ąją skambėsianti Tautiška Giesmė stiprintų vienybės, pasididžiavimo savo tauta, valstybe, jos istorija jausmą kiekvieno lietuvio širdyje, kad kviestų ir sutelktų dideliems ir reikšmingiems darbams vardan Tėvynės Lietuvos!

Su Valstybės diena!

 

Nuoširdžiai Jūsų,

LR Seimo narys

Viktoras Rinkevičius

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.