Biržai – sostinė mano

2019-07-04 | Kategorija: Krašto naujienos

Pirmąjį rugpjūčio savaitgalį biržiečius, Savivaldybės draugus sukvies tradicinė miesto šventė. Keletą pastarųjų metų šventei naują pavadinimą kasmet siūlydavo biržiečiai. Tačiau daug pasiūlymų, iš kurių būtų galima išrinkti geriausią, šventės organizatoriai nesulaukdavo.

Visi norime šventei tokio vardo, kuris atspindėtų biržietiškų sugrįžimų dvasią, kelių kartų žmonių buvimo kartu prasmę, meilę savo kraštui ir didžiavimąsi juo. Prisimindami šventės tradicijas ir istoriją, ieškodami įžymių krašto žmonių minčių, tardamiesi su rajono kultūros įstaigų darbuotojais, šventės organizatoriai sugrįžo prie Konstantino Snarskio-Žvaigždulio, iš Biržų kilusio poeto, vertėjo, pedagogo, žodžių, kuriuos jis parašė  savo laiške Halinai Korsakienei: „Biržai – sostinė mano“. Šie žodžiai svarbūs ir šiandien: juk daugeliui Biržuose gimusių žmonių, iš jų išėjusių į didžiuosius miestus ar kitas valstybes, Biržai tebėra brangiausias ir svarbiausias pasaulio miestas. Brangus šis posakis ir dabartiniams biržiečiams, norintiems kurti savo miesto ateitį, didžiuotis juo.

Konstantino Snarskio-Žvaigždulio žodžius priminė ir jais 2017 metų Biržų miesto šventę pavadinti pasiūlė vyresniosios kartos biržiečiams gerai pažįstama, mylima ir gerbiama lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Janina Pilėnienė.

Šių metų šventės organizatorių nuomone, toks šventės pavadinimas gali būti nuolatinis mūsų miesto šventės vardas. Taip bent tris dienas per metus visi, buvę ir esami biržiečiai, būsime sostinės žmonėmis.

*

Apie posakio autorių. Konstantinas Snarskis-Žvaigždulis gimė 1906 m. Biržų miestelėnų šeimoje. 1913 metais pradėjo lankyti Biržų pradinę mokyklą, 1917 metais įstojo į Biržų gimnaziją. Čia pradėjo rašyti eilėraščius, išvertė Bairono poemą „Šiljono kalinys. Baigęs gimnaziją, K. Snarskis studijavo Kauno universiteto Humanitarinių mokslų fakultete. Rašė eilėraščius, prozos vaizdelius, vertė rusų poetų eilėraščius. 1926 metais išleido originalių eilėraščių bei vertimų rinkinį „Akmenys“. Sugrįžęs į Biržus, K. Snarskis dirbo raštininku mokesčių inspekcijoje, o laisvalaikį skyrė Biržų kultūriniam gyvenimui: režisavo ir vaidino „Mūzos“ dailės draugijos,dalyvavo literatūriniuose vakaruose ir pats juos rengė. Po Antrojo pasaulinio karo dirbo Biržų rajono laikraščio redakcijoje, mokykloje lietuvių kalbos ir literatūros mokytoju, bibliotekoje. Vertė eilėraščius, rašė straipsnius, buvo aktyvus kraštotyrininkas: rinko bibliotekos istoriją, medžiagą apie įžymius biržiečius. K. Snarskis mirė 1980 metų birželio 3 dieną.

 

Parengė Savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.