Sūriui „Džiugas“ suteiktas saugomos geografinės nuorodos statusas

2019-06-18 | Kategorija: Visuomenė

Europos Komisija lietuviškam sūriui „Džiugas“ suteikė saugomos geografinės nuorodos statusą. Sūrio „Džiugas“ ryšys su geografine vietove grindžiamas geru produkto vardu, kurį lemia vietos meistrų patirtis gaminant ir brandinant šį kietąjį sūrį.

 

Saugoma geografine nuoroda pažymėti produktai pasižymi išskirtine kilme ir yra saugomi nuo bet kokio netinkamo naudojimo arba imitavimo ir vartotojams užtikrinama, kad tokio produkto kilmė yra tikra.

 

Šiuo metu, įskaitant sūrį „Džiugas“, registruoti aštuoni lietuviški maisto produktai, turintys saugomos kilmės vietos nuorodos, saugomos geografinės nuorodos ar garantuotus tradicinius gaminio ženklus: lietuviškas skilandis, Lazdijų krašto medus, lietuviškas varškės sūris, Stakliškių midus, žemaitiškas kastinys, Daujėnų naminė duona, sūriai „Liliputas“ ir „Džiugas“.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.