Biržų žydų kultūros ir istorijos savaitės renginiai

2019-06-10 | Kategorija: Krašto naujienos

Biržų krašto muziejus „Sėla“ kviečia biržiečius dalyvauti Biržų žydų kultūros ir istorijos savaitės renginiuose.

 

Laukiame Jūsų Birželio 13 d. Pilies arsenale:

 

15.00 val.– 17.30 val. Konferencija. „…lemta atgimti ir gyvuoti tik teisingame, iškentėtame žodyje ir nepaperkamoje atmintyje“(Grigorijus Kanovičius).

 

Konferencijos pranešimai:

 

Dr. Veronica Belling – Pietų Afrikos žydai ir litvakiškas palikimas.

Yael Daraby – Žydų įstatymai, papročiai ir tradicijos: žydiškojo pasaulio gyvenimo būdas, besitęsiantis iki šių dienų.

 

Julijana Leganovič – Žydai tarpukario Lietuvoje: tarp pažinimo, meilės Lietuvai ir antisemitizmo.

 

Rūta Anulytė –Ką pasakoja Biržų žydų mirties metrikai?

 

Biržų „Saulės“ gimnazijos Tolerancijos centras pristatys savo veiklą.

 

17.30 val. Ofortų ir atvirukų rinkinio „Gyvoji liudytoja. EstherLurie“ paroda-pristatymas.

Parodos partneriai – Kauno žydų religinė bendruomenė. Parodą pristatys Kauno žydų religinės bendruomenės pirmininkas MaušaBairakas ir Lietuvos žydų kultūros tyrinėtoja, parodos kuratorė Asia Gutermanaitė.

 

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.