LR Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus sveikinimas

2019-06-02 | Kategorija: Krašto naujienos

Pirmąjį birželio sekmadienį minime Tėvo dieną. Ši diena skirta išreikšti pagarbą tėvystei, kuri yra palaikanti, skatinanti, mokanti stiprybės, pagarbos ir atsakingumo, pilna rūpesčio ir meilės. Apkabinkime savo tėčius ir senelius, padėkokime jiems už suteiktas gyvenimo pamokas, žinias, rūpestį…

Nuoširdžiai sveikinu visus Lietuvos tėčius ir senelius su Tėvo diena. Būkite sveiki, laimingi ir visada jauskite artimųjų pagarbą, palaikymą bei meilę!

Nuoširdžiai Jūsų,

LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.