Dvi dienas žygiavo Radvilų keliais

2019-05-28 | Kategorija: Kelionės ir pramogos

Gegužės 25–26 dienomis Biržų rajone vyko žygis ,,Radvilų keliais“, skirtas Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečiui ir Magdeburgo teisių suteikimo Biržams 430-osioms metinėms. Žygį organizavo  Biržų krašto muziejaus „Sėla“, KASP 509 lengvosios pėstininkų kuopos ir
LŠS Stepono Giedriko-Giriečio Biržų 501 kuopa.

Žygio „Radvilų keliais“ tikslas: skatinti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp Lietuvos kariuomenės, Lietuvos šaulių sąjungos ir civilinių valdžios institucijų, visuomeninių organizacijų, mokymosi
įstaigų, kaimo bendruomenių; susipažinti su Radvilų Biržų kunigaikštystės istorija, prisiminti ir paminėti žuvusiuosius už Lietuvos laisvę; puoselėti Tautos istorines ir kultūros tradicijas, ugdyti patriotiškumą, pilietiškumą, ištikimybę valstybei bei tautiškumą; užtikrinti sveiką, prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą bei sudaryti sąlygas žygio dalyviams išbandyti savo fizinį ir psichologinį pasirengimą.

Šeštadienio rytą Biržų tvirtovės kieme rinkosi „raudonosios“ trasos – 50 km – žygeiviai. Į žygį atvyko keliautojai iš visos Lietuvos. Vyriausias žygiui registravęsis žmogus nurodė esąs 72 metų, jauniausiajam žygeiviui buvo dveji.

Savo registraciją patvirtino ir į ilgiausią 50 km pirmos dienos žygį išėjo 42 žygeiviai. Vienas iš žygio vadovų – Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės kapitonas Modestas Lapienis– paaiškino, kaip vyks žygis, kur ieškoti pagalbos, jei jos prireiks. „Sėlos“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja Edita Lansbergienė  priminė, kad žygeiviai eis istoriniais keliais, kuriais keliavo kunigaikščiai Radvilos ir kunigaikštystės žmonės. „Gerų kelių tuo metu nebuvo, keliausite patogiau. Rasite įdomių objektų, bet jei ir nieko nematysite plyname lauke, tik pavienį akmenį ar ąžuolą, žinokite – čia gyveno žmonės, čia slepiasi mūsų krašto istorija.“ E. Lansbergienė visiems linkėjo pajusti istorijos dvasią, pasigėrėti Biržų kraštu. Žygeiviai pajudėjo puikiai nusiteikę.„Raudonoji“ šeštadienio trasa: Biržų pilis–Karvės ola–Kirkilų apžvalgos bokštas–Suostas–Drąseikiai–Astravas–Biržų pilis.

Modestas Lapienis

Dešimtą valandą į Radvilų žygį patraukė gausiausia grupė – 76 žygeiviai, pasiryžę įveikti „mėlynąją“ trasą, 22 kilometrus. Tarp jų buvo gausus būrys Biržų 501 ir Pandėlio 513 kuopų šaulių. Nemažai jaunųjų šaulių jau buvo išėję į ilgąjį, 50 km žygį. Ir šios trasos žygeiviai išklausė kapitono Modesto Lapienio instrukcijas, E. Lansbergienės linkėjimus. E. Lansbergienė Biržų kunigaikštystės žemėlapiu apdovanojo Biržų šaulių sielą – Vidutį Šešką, kuris ir šįkart rikiavo žygio dalyvius, dalijo jiems patarimus ir gerą nuotaiką. 22 km trasoje buvo Karvės ola, Kirkilų apžvalgos bokštas, Astravas ir sugrįžimas į  Biržų pilį.

Vidutis Šeškas ir Edita Lansbergienė

 Į „žaliąją“ 14 km trasą (Biržų pilis–Karvės ola –Astravas–Biržų pilis) vidurdienį išėjo 22 keliautojai.

Visi tos dienos keliautojai savo maršrutus įveikė be didelių incidentų. Tik kai kam paskaudo kojos.

Nemažai pirmosios dienos žygeivių ryžosi ir antros dienos žygiui. Sekmadienį 50 km žygį pasirinko 7 žygeiviai. Jų maršrutas: Biržų pilis–Kilučiai–Iškonys–Ageniškis–Būginiai–Obelaukiai–Ruoliškis–Biržų pilis.

Į „mėlynąją“22 km trasą: Biržų pilis–Kilučiai–Obelaukiai–Ruoliškis–Biržų pilis, išėjo 53 žygeiviai, 14 km „žaliąją“ trasą: Biržų pilis–Kilučiai–Ruoliškis–Biržų pilis, sekmadienį pasirinko 25 keliautojai.

Visi trasas įveikę žygeiviai gavo žygio diplomus, o didžiausias apdovanojimas buvo puiki nuotaika, įdomi pažintis su Radvilų istorija ir šiandienos Biržų kraštu, kelionėje patirti įspūdžiai.

Parengė Savivaldybės mero patarėja Janina Bagdonienė

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.