Muziejus vis dar ieško žydus gelbėjusių žmonių

2019-05-08 | Kategorija: Krašto naujienos

Ponai Glenda ir Abelis Levitai, Biržų žydų istorijos ir kultūros draugija, Biržų krašto muziejus „Sėla“ ir Biržų rajono savivaldybė birželio 13–16 d. organizuoja Biržų žydų istorijos ir kultūros savaitę. Šių dienų metu bus atidengtas naujas memorialas Pakamponyse Biržų žydų – Holokausto aukų – atminimui. Dar vienas šių renginių tikslų – pagerbti mūsų krašto žmonių, rizikavusių savo gyvybe, kad išgelbėtų žydus nuo vienos baisiausių XX a. tragedijų – Holokausto, šeimas.

Biržų krašto muziejus „Sėla“ dėkoja visiems, sureagavusiems  į mūsų prašymą. Deja, dar ne visų žydų gelbėtojų artimuosius pavyko surasti. Labai prašytume atsiliepti šių žmonių artimuosius:

  1. Elzės (1894-1977) ir Romo (1897–1948) Jievaltų iš Mediniškių k. Biržų raj., kurie išgelbėjo Dorą Levitan (Manienė);

 

  1. Davidonio Eugenijaus (1924-2003) iš Jasiškių k, Nemunėlio Radviliškio valsč. Biržų raj., kuris drauge su mama Petronėle Davidonienė slėpė Eleonorą Levinšteinaitę (Nosova Lena).

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.