Brangiai dienai – ąžuoliukas

2019-05-07 | Kategorija: Krašto naujienos

115. Tiek metų laisvai kalbame lietuviškai. Laisvai skaitome lietuviškas knygas ir kitus spaudinius. Laisvai rašome gimtąja kalba.

Gegužės 7-oji, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena, nepelnytai neprisimenama net ir aukščiausiuose sluoksniuose. Užmirštami žmonės, dirbantys rašto, kalbos ir knygos dirvonuose.

Bet juk didžiausia šventė yra ta, kuri vyksta mūsų viduje (Frederikas Beigbeder).

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga Šimtmečio giraitėje Biržų Jurgio Bielinio bibliotekos bendruomenė pasodino ąžuolą – tai bibliotekos Ūkio skyriaus vedėjo Remigijaus Zakrio idėja. Jis taip pat kolegas vaišino vietoje virta žirnių koše. 

Bibliotekininkė Liuda Prunskienė dar kartą supažindino su spaudos draudimo laikotarpiu, o bibliotekininkas Evaldas Timukas parengė sąrašą, kuriame paminėjo 129 iš Biržų krašto kilusius žmones, prisidėjusios prie lietuviškos spaudos, kalbos platinimo bei atgavimo ir lietuvybės išsaugojimo. Visas pavardes paeiliui bibliotekininkai perskaitė garsiai. Sąrašąs senoviškame ir vašku užatspauduotame butelyje buvo užkastas šalia ąžuoliuko.

Auk, vešėk, nebūk nukirstas, šlamėk.

Visiems kalbos, knygos, rašto žmonėms bibliotekos bendruomenė siunčia šiuos žodžius: 

„Sveikos sąžinės žmogus negali nesipriešinti neteisybei. (…). Išeičių visada yra. Ir jos randamos pagrindiniu atspirties tašku pasirinkus žmogų, o ne politinius ar ekonominius interesus.“ (Giedrė Steikūnaitė, knygos „Palestina. Laisvė yra labai graži“ autorė)

Biržų r. savivaldybės Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.