Muziejus ,,Sėla“prašo atsišaukti Biržų žydus nuo Holokausto gelbėjusių šeimų atstovus

2019-05-04 | Kategorija: Krašto naujienos

Ponai Glenda ir Abelis Levitai,  Biržų žydų istorijos ir kultūros draugija,  Biržų krašto muziejus „Sėla“ ir Biržų rajono savivaldybė birželio 13-16 d. organizuoja Biržų žydų istorijos ir kultūros savaitę. Šių dienų metu bus atidengtas  naujas memorialas Pakamponyse Biržų žydų – Holokausto aukų – atminimui. Dar vienas šių renginių tikslų –  pagerbti mūsų krašto žmonių,rizikavusių savo gyvybe, kad išgelbėtų žydus nuo vienos baisiausių XX a. tragedijų – Holokausto, šeimas.

Labai prašytume atsiliepti šiuos žmones ar jų artimuosius:

Akvilinos (1910–1995) ir Eduardo (1903–1991) Valintėlių,  gyvenusių Biržų r. Dvaroniškio vnk. ir 1941-1943 m. savo namuose slėpusių Motelį Levitaną, šeimos narius: vaikus –. Reginą  Stasę Valintėlytę-Kežienę, Elvyrą Valintėlytę-Čyžauskienę, Algimantą Valintėlį  ir Rimantą Valintėlį  bei jų artimuosius.

 

Veronikos (1889-1972) ir Jurgio (1881-1968) Naktinių, gyvenusių Slyžių km. Papilio apylinkėje, Biržų raj., kurie išgelbėjo Reginą (Rachilę) Rozenbergaitę iš Subačiaus, šeimos narius.

 

Emilijos (1981-1975) ir Juozo Giedrikų (1882-1975)  iš Vabalninko, Biržų raj., kurie slėpė Šeiną ir Chaimą Gertnerius, šeimos narius.  Žinome, kad jų dukra Teresė Giedrikaitė – 2007 m. gyveno Panevėžyje.

 

Elzės (1894-1977) ir Romo (1897–1948) Jievaltų iš Mediniškių k. Biržų raj., kurie išgelbėjo Dorą Levitan (Manienė), šeimos narius.

 

Davidonio Eugenijaus (1924-2003) iš Jasiškių k, Nemunėlio Radviliškio valsč. Biržų raj., kuris drauge su mama Petronėle Davidonienė slėpė Eleonorą Levinšteinaitę (Nosova Lena), šeimos narius ar kitus artimuosius.

 

Kazimieros (1896-1967) ir Kazimiero (1873-1945) Balčiūnų ir jų dukters Genovaitės Balčiūnaitės-Grubinskienės iš Jaunučių k. Biržų raj.  šeimos narius.

 

Būtume labai dėkingi, jei šių šeimų atstovai ar juos pažįstantys žmonės atsilieptumėte paskambindami į Biržų krašto muziejų „Sėla“ (tel.8  652 18485 – Emilijai Raibužytei-Kalninienei) ar parašydami el. p. e.raibuzyte@birzumuziejus.lt. Taip pat labai prašome visų, kas galite, šia žinia dalintis, kad galėtume surasti šių šeimų artimuosius ir juos pagerbti.

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.