Biržų Šv.Jono Krikštytojo parapijos skelbimai

2019-05-04 | Kategorija: Renginiai
  1. Gegužės mėnuo skirtas Dievo Motinos, Švč. Mergelės Marijos, garbei. Tad visą mėnesį giedosime Jos garbei skirtą litaniją. Kiekvieną vakarą po Šv. Mišių, o sekmadieniais prieš sumos Šv. Mišias.

 

  1. Ateinantis sekmadienis – Motinos diena. Visos tos dienos Šv. Mišios bus aukojamos už gyvąsias Motinas – laiminsime.Taip pat melsimės visą savaitę už mirusias Motinas Jūsų – aukotojų intencijomis.

 

  1. Suosto bei Nemunėlio Radviliškio bažnyčiose – Motinos dieną, gegužės 5 d. (savu laiku bažnyčiose) melsimės už gyvas ir mirusias Motinas,abiejose parapijose giedos Biržų Kaštonų mokyklos mokiniai – ateitininkai, o po Šv. Mišių mokiniai atliks sveikinimą Motinoms. Kviečiame dovanoti maldą Motinoms.

 

  1. Gegužės 2 diena – pirmasis mėnesio ketvirtadienis. 

17 val. –  adoracija. 18 val. –  melsimės už pašaukimus. Švč. Mergelės Marijos litanija.

Gegužės 3 diena – pirmasis mėnesio penktadienis.

10 val. – adoracija, Jėzaus Širdies litanija. 11 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį. 18 val. Švč. Mergelės Marijos litanija.

Gegužės 4 diena – pirmasis mėnesio šeštadienis.

Melsimės į Švč. Mergelę Mariją, giedosime litaniją.

Gegužės 5 diena – pirmasis mėnesio sekmadienis.

Po Votyvos – adoracija. Švč. Mergelės Marijos litanija, o vakare – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už mirusias Motinas, Močiutes, Proseneles.

  1. Gegužės 7 diena – pirmasis mėnesio antradienis. 

Melsimės į Šv. Antaną bei Švč. Mergelę Mariją litanijomis.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.