Didžiosios savaitės pamaldų tvarka Biržų parapijoje bei aptarnaujamose parapijose

2019-04-15 | Kategorija: Renginiai

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijoje:

 

Didysis Ketvirtadienis – Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18 val. Ryte Šv. Mišių nebus.

Didysis penktadienis – 18 val. Kryžiaus kelias bažnyčioje. 18:30 val. Kristaus Kančios pamaldos. Ryte Šv. Mišių nebus.

Didysis šeštadienis – Velyknaktis – 21 val. Ryte Šv. Mišių nebus.

Sekmadienį – Šv. Velykų Šv. Mišios bei iškilminga procesija 8 val. po to dar bus aukojamos Šv. Mišios 11 val., ir 18 val.

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišios 8 val., 11 val., o 18 val. – Šv. Mišių nebus

 

Suosto – Germaniškio parapijoje:

 

Didžiojo Ketvirtadienio – Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 17 val. (Germaniškio koplyčioje)

Didžiojo penktadienio – Kristaus Kančios pamaldos 17 val. (Germaniškio koplyčioje)

Didžiojo šeštadienio – Velyknakčio – 18 val. (Suosto bažnyčioje)

Sekmadienį – Šv. Velykų Šv. Mišios bei iškilminga procesija 10 val. (Suosto bažnyčioje)

Antrąją Šv. Velykų dieną Šv. Mišių nebus.

 

Nemunėlio Radviliškio bažnyčioje:

 

Didžiojo Ketvirtadienio – Paskutinės vakarienės Šv. Mišios 18:30 val.

Didžiojo penktadienio – Kristaus Kančios pamaldos 18:30 val.

Didžiojo šeštadienio – Velyknakčio – 20 val.

Sekmadienį – Viešpaties Prisikėlimo Šv. Mišios bei iškilminga procesija 8 val.

Antrąją Velykų dieną Šv. Mišių nebus.

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.