Gavėnios rekolekcijos Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje

2019-04-09 | Kategorija: Krašto naujienos

Balandžio 12-13-14 dienomis mūsų parapijoje organizuojamos GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS:

PENKTADIENĮ:

17 val. Kryžiaus kelio stočių apmąstymas,

18 val. Šv. Mišios,

19 val. Žemaičių Kalvarijos Kalnai (bus svečių iš Žemaitijos, kurie giedos, gros ir ves)

 

ŠEŠTADIENĮ:

Bus kunigas svečias, kuris klausys išpažinčių, sakys pamokslus, aukos šv. Mišių auką (8 val., 11 val.,18 val.)

Taip pat tądien bus jaunimui (sutvirtinimo sakramentui besiruošiantiems) Panevėžio Vyskupo Lino bei Panevėžio Vyskupijos Jaunimo centro organizuojamas „UŽTVIRTINK“ programos įgyvendinimas.

Vyskupas aukos šv. Mišių auką šeštadienį 12 val.  – Dalyvaukime!!!

 

TAIP PAT KITĄ SEKMADIENĮ ŠVĘSIME VERBŲ SEKMADIENĮ:

8 val., 9:30 val., 11 val., 18 val. – Šv. Mišios, – bus kunigų svečių, kurie patarnaus sielovadoje (klausys išpažinčių, aukos Šv. Mišias, sakys pamokslus).

 

Per visas šias gavėnios rekolekcijų dienas šv. Mišių metu bus renkamos aukos kunigų seminarijoms paremti.

DĖKOJAME IŠ ANKSTO UŽ JŪSŲ GERUMĄ

 

Verbų sekmadienis – prisimename Jėzaus Kristaus įžengimą į Jeruzalę ir pradedame Didžiąją savaitę, kurios paskutinėmis dienomis – ketvirtadienį, penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį – Bažnyčioje minime svarbiausius išganymo istorijos įvykius: Paskutinę vakarienę, Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Todėl parsinešame pašventintas verbų šakeles,tikime ir prašome Dievą, kad laimintų namus, šeimas, visą pasaulį.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.