Visuomenė kviečiama susipažinti su baigiamais ruošti Biržų vidinės miškotvarkos projektais

2019-02-27 | Kategorija: Visuomenė

Keturių VĮ Valstybinių miškų urėdijos regioninių padalinių – Biržų, Rokiškio, Panevėžio ir Joniškio –  patikėjimo teise valdomiems valstybiniams miškams baigiami ruošti vidinės miškotvarkos projektai. Sudalyvauti viešuose susirinkimuose ir susipažinti su jais gali visi norintieji: pastabas ir siūlymus projektų rengėjams bus galima teikti visą projekto laikotarpį iki viešo svarstymo ir jo metu.

Vieši susirinkimai š. m. kovo 26 d. bus organizuojami Biržuose, kovo 27 d. – Panevėžyje ir Rokiškyje, o kovo 28 d. – Joniškyje. Viešuose susirinkimuose bus pristatomos dešimtmečiui suprojektuotos ūkinės priemonės: rekreacinių miškų tvarkymas, gamtosauginių priemonių planai, pagrindinių, ugdomųjų, sanitarinių miško kirtimų, miško atkūrimo ir įveisimo apimtys. Projektus rengia Valstybinių miškų urėdijos Miškotvarkos skyrius.

„Skelbimai apie parengtus šių regioninių padalinių projektus skelbiami Valstybinių miškų urėdijos interneto tinklalapyje www.vivmu.lt ir vietinėje spaudoje. Suinteresuoti asmenys gali teirautis apie projektą arba teikti savo pastabas ir pasiūlymus – tą padaryti galima iki viešo svarstymo ir jo metu“, – sako laikinai Valstybinių miškų urėdijos direktoriaus pavaduotojo miškotvarkai pareigas einantis Martas Lynikas.

Pasibaigus viešam svarstymui, apsvarstyti valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektai kartu su recenzija ir viešo svarstymo išvadomis ir pasiūlymais teikiami derinti Valstybinei miškų tarnybai: tikrinamas suprojektuotų ūkinių priemonių teisingumas, jų atitikimas teisės aktams, aplinkosauginiams reikalavimams, ūkinės veiklos apribojimams saugomose teritorijose ir kita. Projektai gali būti tikslinami  atsižvelgiant į viešo svarstymo metu išsakytas pagrįstas pastabas ir siūlymus, kurie neprieštarauja teisės aktams.

Galutinai suderintus valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus tvirtina LR Aplinkos ministras. Valstybinė miškų tarnyba registruoja valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektus Valstybės miškų kadastre.

Valstybinių miškų vidinės miškotvarkos projektuose teikiama miško ūkinės veiklos bei miško išteklių rodiklių analizė, taip pat – ūkinių priemonių miško ištekliams naudoti, atkurti ir gerinti, projektavimas, įskaitant jaunuolynų ugdymą, sėklinių miško bazių plėtrą, sanitarinę ir priešgaisrinę miško apsaugą, miško kelių tiesimą, saugomų teritorijų ir rūšių apsaugos tvarkymo priemones, rekreacines ir socialines miško funkcijas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.