Biržų krašto muziejus „Sėla“ kviečia į renginius, skirtus Lietuvių kalbos dienoms

2019-02-27 | Kategorija: Krašto naujienos

Kovo 2 d. 12 val. Biržų krašto muziejuje „Sėla“ ekspozicijų salėje vyks popietė su Meškiuku Rudnosiuku, į kurią labai kviečiame  šeimas su vaikučiais.

15 val. kviečiame į literatūros ir muzikos popietę „Lietuvių kalba-tiltas, jungiantis viso pasaulio lietuvius“, skirtą lietuvių kalbos dienoms,  Pasaulio lietuvių metams bei poeto B. Brazdžionio viešnagės Biržuose 30-osioms metinėms. (Biržų krašto muziejus „Sėla“, arsenalo salė.

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.