LR Seimo nario Viktoro Rinkevičiaus sveikinimas

2019-02-15 | Kategorija: Krašto naujienos

Gerbiamieji,

Vasario 16-ąją Lietuva švenčia jau 101-ąsias Valstybės atkūrimo metines! Sveikinu Jus su šia laisvės, stiprybės, drąsos ir vilties  diena bei  linkiu kiekvienam  didžiuotis savo Tėvyne  ir džiaugtis jos pasiekimais. Tik  kasdieniniu nuoširdžiu  darbu padarysime Lietuvą dar  stipresne bei dar pažangesne valstybe, į kurią visada norėtųsi sugrįžti. Tikiu, kad  kasdienybėje ar gyvenime pasitaikančios sėkmės ir nesėkmės neužgoš bendrų mūsų Valstybės laimėjimų,  pažangos vertinimo, jos pripažinimo pasaulyje.

LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.