Bus užtikrinamas didesnis savivaldybių tarybų posėdžių viešumas

2019-02-14 | Kategorija: Visuomenė

Seimas priėmė Vietos savivaldos įstatymo pataisas, reglamentuodamas savivaldybių tarybų opoziciją ir mažumą, patikslindamas nuostatas dėl balsų skaičiavimo, dėl mero ir mero pareigas laikinai einančio savivaldybės tarybos nario darbo užmokesčio nustatymo, dėl mero pavaduotojo įgaliojimų netekimo.

Įstatyme taip pat įtvirtinta, kad savivaldybių tarybų posėdžių protokolai paskelbiami savivaldybės interneto svetainėje ne vėliau kaip per 7 darbo dienas po savivaldybės tarybos posėdžio. Nustatyta, kad tarybų posėdžių metu daromi garso ir (ar) vaizdo įrašai, kurie saugomi informacinėse laikmenose ir skelbiami savivaldybių interneto svetainėse. Taip pat reglamentuoti atvejai, kada tokie įrašai nedaromi.

Vietos savivaldos įstatyme įtvirtinti ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimai savivaldybių tarybų nariams, pretenduojantiems tapti savivaldybės tarybos sudaromų komitetų ar komisijų pirmininkais, reglamentuojama Kontrolės komitetų pirmininkų ir jų pavaduotojų skyrimo tvarka.

Pataisos įsigalios kovo 15 d. Savivaldybės iki balandžio 1 d. savo interneto svetainėse turės paskelbti 2015 m. išrinktų savivaldybių tarybų visų posėdžių protokolus.

Pagal LRS inf.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.