Popiežiaus kvietimas apkabinti gyvenimą

2019-02-10 | Kategorija: Palėpė

Sausio 26–27 dienomis Panamoje vyko Pasaulio Jaunimo Dienos. Lietuvoje taip pat vyko renginiai. Vilniaus, Kauno arkivyskupijų  ir Panevėžio vyskupijos jaunimas buvo kviečiamas susitikti Kauno rajone Raudondvaryje. Nuostabaus grožio dvaras sutalpino per 600 dalyvių. Atvykusiųjų laukė puikus vakaras ir naktis su linksmybėmis ir dvasiniu susitelkimu. Gražios ir prasmingos bendrystės laikas vieniems su kitais ir Dievu.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos vikaro kunigo Ernesto Želvio pakviesti ir vadovaujami į renginį išsiruošė penkiasdešimt biržiečių jaunuolių. Vyko entuziastingai nusiteikę, tikėdamiesi įspūdingo savaitgalio, ir jų lūkesčiai buvo su kaupu pateisinti. Renginyje persipynė malda su šiuolaikiška jaunatviška muzika, šokio judesiu, vaidybiniais elementais. Nuoboduliui nebuvo nei vietos, nei laiko.

Jaunimo dienos prasidėjo „lėktuve“ – renginio vedėjai kapitonas ir palydovė vaizdžiai ir subtiliai linksmai visus tarsi susodino į lėktuvą skrydžiui į Panamą. Siužeto dalyviai visus lydėjo šioje kelionėje iki pat jos tikslo paryčiais – teletilto su Panama, Popiežiaus homilijos. Pilnutėlė dvaro salė tai tyloje, tai juoko šurmuly, tai žaidimų ir šokio judesy tapo šio „skrydžio“ liudininkais ir veikėjais. Šėlsmą nutraukė pirmas signalas iš Panamos – vyskupo Dariaus Trijonio kreipimasis į Lietuvos jaunimą. Raginantis, drąsinantis, kviečiantis jaunus žmones pasukti tikėjimo keliu, juo eiti ir nebijoti.

Netrukus scenoje suskambo gyva ispaniška muzika, kviečianti pajudėti sėdinčius, įsilieti į šokio ritmą stovinčius ir taip visa salė virsta tarsi banguojančia jūra.

Po šėlsmo pasistiprinus gardžia vakariene, vėl sugrįžtame į „lėktuvą“. Pasigirsta antras signalas iš Panamos – vyskupo Kęstučio Kėvalo žodis Lietuvių jaunimui Raudondvaryje. Jo katechezė kvietė kiekvieną iš mūsų pasakyti Dievui „Taip“, kaip tai padarė Mergelė Marija. Būti drąsiems, atsakingiems, įdomiems ir atviriems Dievui bei gyvenimui.

Vakaras vis labiau kvietė į rimtį. Jauni žmonės liudijo tikėjimą, pasakodami savo gyvenimo istorijas. Jie kalbėjo mums apie prasmės suradimą, įsileidus į gyvenimą Jėzų. Jų gyvenimas pasikeitė, jie tapo laimingi. Visi buvome paraginti įsiklausyti į širdies balsą, išgirsti Dievo kvietimą ir tapti Jo draugais. Kai Dievas yra tavo draugas, Jis suranda tau ir žemiškų draugų.

Liudijimus keitė  malda. Kaip Mergelė Marija atsiliepė į kvietimą, ištardama „Taip“, ir mes melsdamiesi Rožinio malda, leidome Dievui veikti mumyse.

Pamažu pasinėrėme į dar gilesnį mąstymą, į Susitaikinimo vakarą. Krikščioniškos muzikos šlovinimo grupė, paliesdama širdis, kalbino giesmių žodžiais mintis nukreipti į Viešpatį. Išgirsti savo sąžinę, suprasti suklydimus ir atsiprašyti Dievo, savęs, artimo už padarytas klaidas. Tyloje ir susikaupime peržvelgėme savo gyvenimą ir skubėjome susitaikyti su visais. Prieš tai rašėme laišką Jėzui. Čia buvo galima sudėti viską – atsiprašymą, prašymus, dėkojimus… Atrodė, jog apnuoginame savo sielą, ir norisi daug surašyti, kad spėtum viską susakyti, nes tas laiškas bus atneštas kaip atnašavimo auka. Salėje įsivyraja atvirumo ir atsivėrimo nuotaika su ašara ant skruostų. Neįtikėtinai jautru ir prasminga…

Dešimtys kunigų klausė išpažinčių. Eilutė nenustojo slinkti jų link. Ką tai reiškia?.. Kad Gyvasis Dievas prakalbina jaunų žmonių širdis, jas paliečia ir keičia.

Buvo įneštas Švenčiausiasis Sakramentas monstrancijoje. Adoravome ir dėkojome, meldėme ir atsiprašėme… Akimis ir širdimis palydėję Jį, keliauvome į vidurnakčio pramogas. Grupių vadovai  – į seminarą, kuriame išmokome įvairių žaidimų, kitų bendravimo metodų, o jaunimui paruošta visa kupeta linksmybių: naktišokiai, žaidimų erdvė, virtuali realybė, eksperimentai, orientacinės varžybos, veikla „klausk drąsiai“. Pasirinkimas visiems pagal pomėgius, norus.

Atėjo laikas vėl nurimti ir sugrįžti į esminę šio vakaro dalį – tiesioginį teletiltą su Panama, su popiežiumi Pranciškumi, dalyvaujant jo vigilijoje. Popiežiaus kalba pasaulio jaunimui, kviečia ištarti „Taip“ gyvenimui, apkabinti jį tokį, koks yra. Priimti, džiaugtis ir dėkoti už jį. Nebijoti. Sekti Marijos pavyzdžiu, gyventi, kiekvienoje dienoje sutikti Jėzų, kaip liudijo žmonės. Kurti naują gyvenimą, dalyvaujant meilės istorijoje. Mes galime būti perkeisti, nes esame Viešpaties mylimi. Jo meilė yra didesnė už mūsų trapumą. Tad dalyvaukime meilės pasauliui istorijoje…

Rytą mūsų laukė galutinis šio skrydžio uostas – šventosios Mišios, kurias aukojo vyskupai L. Virbalas bei A. Poniškaitis su kunigais. Homilijoje nuskambėjo popiežiaus minčių tęstinumas. Jaunimas buvo paragintas kurti ateitį, kuri taps šiandiena. Ir ją kurti kartu su Jėzumi. Vyskupas L. Virbalas akcentavo, kad gyvenime susikuria chaosas, o mes privalome kurti tvarką – kaip tą darė Marija, sakydama “Taip“ gyvenimui, taigi sakydami „Taip“ Jėzui.

Šį vakarą, naktį ir rytą nebuvo nuovargio, chaoso ar kažko negatyvaus. Buvo tik ramybė, džiaugsmas, meilė. Gyvenimas, kuriame labai gera. Tai buvo jaunų žmonių širdyse. Tie jauni žmonės nenorėjo namo. Vadinasi, jie buvo paliesti Jėzaus, ir jie išgirdo popiežiaus kvietimą. Jie apkabino gyvenimą. Tikėkime, kad nepaleis…

Sandra BALODYTĖ

Tikybos mokytoja

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.