Aš priglaudžiau prie žemės širdį

2019-02-10 | Kategorija: Renginiai

Vasario 15 d. 16.30 val. Biržų krašto muziejuje „Sėla“, arsenalo salėje, vyks dokumentinio Ramunės Kudzmanaitės filmo „Aš priglaudžiau prie žemės širdį“, pasakojančio apie seseris Chodakauskaites: Sofiją Smetonienę ir Jadvygą Tūbelienę, pristatymas ir peržiūra.

Iš nuo XVI a. žinomos bajorų Chodakauskų giminės kilusių Sofijos ir Jadvygos Chodakauskaičių vaikystė prabėgo Gavenonių dvare (dabar Šiaudinių kaimas, Pakruojo raj.).  Antanas Chodakauskas, Sofijos ir Jadvygos  tėvas, prieš I pasaulinį karą buvo įsigijęs netoli Biržų buvusį Sebentiškio dvarelį. Ir amžinojo poilsio Antanas ir Marija Joana Chodakauskai atgulė netoli Sebentiškio, Suosto bažnyčios šventoriuje.

Chodakauskai visa širdimi pritarė lietuviškam sąjūdžiui, bendravo su tautinio atgimimo veikėjais. Lietuvybę sąmoningai pasirinko ir seserys. Ją puoselėti dar aktyviau jos ėmė ištekėjusios už būsimų Nepriklausomos Lietuvos Prezidento Antano Smetonos (1874–1944) ir Ministro Pirmininko Juozo Tūbelio (1882–1939). Smetonienė ir Tūbelienė tapo moterų organizacijų veikėjomis, įvairių socialinių ir politinių akcijų dalyvėmis. Daugelis tarpukario užsienio diplomatų pažymi, kad „Lietuvos likimas didžiąja dalimi yra Smetonienės ir Tūbelienės rankose.“

Jadvyga Tūbelienė buvo ne tik pirmoji moteris, dėsčiusi Rusijos universitetuose, bet ir pirmoji moteris Lietuvos diplomatinėje tarnyboje. Jai buvo patikėta perduoti „Lietuvos aido“ išsaugotą egzempliorių su Vasario 16-osios Nepriklausomybės aktu vokiečių karo korespondentui, kuris jį slapta išvežė į Berlyną. Taip pasaulis sužinojo, kad Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Tarpukariu ji kūrė informacines agentūras, kurios buvo atsakingos už žinių iš Lietuvos perdavimą Vokietijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje.

Filme ,,Aš priglaudžiau prie žemės širdį“ panaudoti kino kronikos kadrai, Kauno radiofono archyvas, archyvinė medžiaga, fotografijos, animaciniai intarpai bei vaidybiniai epizodai. Sofijos ir Jadvygos vaidmenis atlieka aktorės Gabija Jaraminaitė ir Dovilė Gasiūnaitė. JAV gyvenantis Tūbelienės anūkas, finansininkas Peteris Kuhlmannas taip pat tapo vienu iš filmo veikėjų. Jis dalyvaus filmo premjeroje Vilniuje ir Kaune.

Filmo operatorius Rimvydas Leipus, dailininkas Ramūnas Rastauskas, kostiumų dailininkė Rasa Taujanskienė, prodiuserė TeresaRožanovska (VšĮ „Ketvirta versija“), režisierė Ramunė Kudzmanaitė.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.