Padėkota už kalėdines puošmenas

2019-01-23 | Kategorija: Krašto naujienos

Sausio 17-osios vakarą Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje susirinkusiems šventiškiausių sodybų šeimininkams – meniškiausių kalėdinių apšvietimų bei dekoracijų kūrėjams, išradingiausiai viešąsias erdves puošusių įstaigų, bendruomenių atstovams padėkas įteikė Savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas.
Koncertavo Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokiniai. Šventinės aplinkos kūrėjams už pagalbą puoselėjant bendruomeniškumą dėkojo ir seniūnijų seniūnai, teikę pasiūlymus kalėdinės puošybos idėjoms skatinti. Už kūrybišką požiūrį ir išradingumą vakaro metu apdovanoti individualių namų ir įstaigų šeimininkai, kaimų bendruomenės.

Biržų miesto seniūnijoje apdovanoti: Viktoras ir Rasa Maišėnai, Jaunius ir Aina Juchnevičiai, Rimantas ir Adelė Grubinskai, Biržų ,,Atžalyno” pagrindinė mokykla.

 Pabiržės seniūnijoje apdovanoti: Kirdonių universalus daugiafunkcis centras, Kęstutis ir Sigita Mikaičiai, Pabiržės seniūnijos darbuotojai.

Papilio seniūnijoje apdovanoti: Valdas ir Dalia Vildžiūnai, Šiekštininkų kaimo bendruomenė, Regimantas ir Loreta Davidoniai.  

Pačeriaukštės seniūnijoje apdovanoti: Aurelijus ir Lina Savickai, Stasys ir Lina Kubiliai. 

Širvėnos seniūnijoje apdovanoti: Sigutis ir Ligita Štrėmai, Saulius Armonas, Virgilijus ir Danguolė Aleknos, Stasys ir Rima Trečiokai. 

Parovėjos seniūnijoje apdovanoti: Konstantinas ir Rasa Gudeikiai, Vitalis ir Aina Laumės, Valentinas ir Irena Dagiai.  

Vabalninko seniūnijoje apdovanoti Rasius ir Andžela Poškos.

Nemunėlio Radviliškio seniūnijoje apdovanoti  Paulius ir Jolita Grecijonai.

Pagal Biržų rajono savivaldybės informaciją

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.