Amžinybėn išėjo Jonas Mekas

2019-01-23 | Kategorija: Istorija ir žmonės
Sėlos“ muziejaus fondų nuotr.

Sulaukęs 96-rių metų, Amerikoje mirė poetas, kino menininkas Jonas Mekas.

Jonas Mekas gimė 1922 metų gruodžio 24 dieną Semeniškiuose, Biržų apskrity. Jonas šeimoje buvo penktas vaikas.

Mokslus pradėjo Laužadiškio pradinėje mokykloje. 1940 metais Jonas Mekas išlaikė egzaminus iš penkių klasių kurso ir pradėjo mokytis Biržų gimnazijoje.

Pirmosios sovietų okupacijos metais ir vėliau, vokiečiams okupavus Lietuvą, Jonas Mekas, kaip ir daugelis patriotiškai nusiteikusių jaunų žmonių, įsitraukė į priešsovietinę ir priešnacinę veiklą. Bijodamas būti suimtas, padedamas dėdės Povilo Jašinsko kartu su broliu Adolfu patraukia į Vakarus. Pabėgėlių stovykloje Vokietijoje broliai redaguoja lietuvių leidinius, organizuoja kūrybos vakarus, kur skaito ir savo kūrybą. 1948 metais išleidžiamos „Semeniškių idilės“ – skaudaus gimtinės ilgesio pagimdyta poezijos knyga, kurią gražiai įvertino poetas Bernardas Brazdžionis.

1949 metais Jonas su broliu atplaukia į JAV. Apsigyvena Niujorko priemiestyje, Brukline, nors rengėsi važiuoti į Čikagą. Dirbo plastikos, vėliau lovų fabrikuose, rūbų valykloje, valė laivų dalis, montavo vandens šildymo aparatus.

Nuo 1954 metų leido ir redagavo kartą per du mėnesius išleidžiamą kino žurnalą „Film Culture“. Straipsnius apie kiną spausdino ir kituose leidiniuose.

Dėstė įvairiuose kino meno institutuose. 1962 metais su savo bičiuliu, naujos meno srovės „Fluxus“ kūrėju Jurgiu Mačiūnu (1931–1978), skatinusiu meną suvokti kaip žaidimą, galimybę menininku tapti kiekvienam, ir kitais bendraminčiais suorganizavo Kino kūrėjų kooperatyvą. 1970 metais įkūrė Filmų antologijos archyvą, kuris tapo vienu iš didžiausių avangardistinio kino archyvu pasaulyje.

Jo kūryba padarė įtaką įžymiausiems pasaulio kino kūrėjams. Jis sukūrė daugiau kaip 160 avangardistinio kino portretų, beveik 5 valandų trukmės filmą „Lietuva ir SSRS griūtis“, kiekvienai metų dienai skirtą filmų ciklą „365 dienos“, ciklą „Tūkstantis ir viena naktis“. Nors tikriausiai ne vienam eiliniam žiūrovui gali būti nesuprantami ir nepriimtini Jono Meko stiliui būdinga improvizacine kompozicija, impresionistine maniera (trumpi gabaliukai, daug judėjimo, spalvų, ne linijinis, o trukčiojantis, tarsi drebančia kamera filmavimas) sukurti filmai.

2007 metais Jonui Mekui išimties tvarka buvo suteikta Lietuvos Respublikos pilietybė.

2011 metų birželio 30 dieną Biržų rajono savivaldybės sprendimu buvo suteiktas Biržų garbės piliečio vardas.

Straipsnyje panaudota medžiaga iš A.Butkevičiaus straipsnių:

Kelio pradžia tėvų žemėje (I)

Kelio pradžia tėvų žemėje (II)

Dar šia tema:

Skaitant Meką: pastabos paraštėse

5 komentarų to “Amžinybėn išėjo Jonas Mekas”

 1. Rimantas parašė:

  Šaunus žmogus. Tikras vyras.

 2. nuomonė nuomonei parašė:

  Esu ten buvęs. Manau,kad kitų tujinimas demonstruoja tamstos išsiauklėjimo lygį ir su tokiu tamstos mąstymu, manau , "turizmo iš to tikrai nepadarysi"…

 3. nuomonei parašė:

  ar tu bent jau esi ten buvęs ?
  ka tu ten rodysi turistui? o tėviškė ir dabar paženklinta .ir visai vykusiai , bet turizmo iš to tikrai nepadarysi.

 4. nuomonė parašė:

  Žymiausias pasaulio menininkas lietuvis. Manau,Biržai iš esmės turėtų susirūpinti Jono Meko gimtinės garsinimu pasaulyje. Pradžiai bent išasfaltuoti kelią Biržai-Semeniškiai-Papilys,įrengti turizmui pritaikytą infrastruktūrą šalia Semeniškių. Taip pat siūlyti įtraukti Meko tėviškę į pasaulio turizmo maršrutus,informaciją skelbti pasauliniuose turizmo portaluose,o ne tik visitlithuania.net . Kiek teko skaityti, Japonijoje,Prancūzijoje,JAV,Vokietijoje,Švedijoje,Izraelyje ir kitose Vakarų šalyse susidomėjimas Jono Meko asmenybe ir jo kūryba yra labai didelis.

  • Bjm parašė:

   Deja, Birzai yra virsuneje savo atsilikimu..kaip rupinames birzieciu gerove, taip ir paveldu ir visa kuo. Tik tiek kad akmuo su skrybele atsirado buvo ir bus vietiniu renginiu. Suvokimas ir rimtas iprasminimas laukia savo eiles. .

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.