Rengiasi chorų konkursui

2019-01-20 | Kategorija: Krašto naujienos

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos jaunių choras kovo 8-11 dienomis dalyvaus chorų konkurse Gdanske. Konkursui choras ruošia pagal konkurso reikalavimus parinktą programą, kuri skambėjo sausio 15 dieną Muzikos mokykloje jaunių choro vadovės mokytojos metodininkės Viktorijos Morkūnienės organizuoto seminaro „Dainavimo ypatumai jaunių chore“ metu.

Seminarą vedė VU profesorius Kastytis Barisas. Profesorius jaunių choro dalyviams aiškino psichologinius pasiruošimo konkursams aspektus. Choristai aktyviai įsijungė darydami praktinius pratimus veido raumenims atpalaiduoti, įtampai mažinti, muzikinei artikuliacijai lavinti. Dainavimui itin svarbu taisyklinga kvėpuoti. Išradingus ir įdomius kvėpavimo pratimus darė visi seminaro dalyviai.

Pasiruošimas konkursui vyksta etapais. Paruošta programa skambės įvairiuose renginiuose. Sausio 30 dieną jaunių choras šią programą atliks Kultūros centre vyksiančiame Vlado Jakubėno muzikos mokyklos mokinių koncerte „Skambanti akvarelė“ ir kviečia visus atvykti paklausyti. Jaunių choro vadovė mokytoja metodininkė Viktorija Morkūnienė džiaugėsi choristėmis, kurioms profesorius Kastytis Barisas išsakė daug pagyrimų. Jaunių chorui akompanuoja Romualda Butkevičienė.

Biržų Vlado Jakubėno  muzikos mokyklos informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.