Kalendoriaus sutiktuvės

2019-01-11 | Kategorija: Susitikimai

Sausio 19 d. 13 val. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ arsenalo salėje vyks „Vita Antiqua“ išleisto 2019 m. kalendoriaus su rekonstruotais vėlyvojo geležies amžiaus (IX-XIII a.) sėlių kostiumų vaizdais ir jų detalių aprašymais pristatymas.

Kostiumai sukurti Kupiškio folkloro klubui „Kupkėmis“, remiantis Anykščių (Gykiai, Visėtiškės), Biržų (Vabalninkas), Kupiškio (Bajoriškiai, Stuburai, Pyragiai), Panevėžio (Pajuostis), Rokiškio (Degučiai, Juodonys), Zarasų (Vosgėlių) sėliškų vietovių bei Latvijoje ištirtų sėlių paminklų (Priedniekai, Lejasdopelės) vėlyvojo geležies amžiaus archeologine medžiaga.

Pristatyme dalyvaus archeologinio kostiumo rekonstruotoja humanitarinių mokslų daktarė Daiva Steponavičienė, Kupiškio folkloro klubas „Kupkėmis“, Biržų kultūros centro folkloro ansamblis „Siaudela“, Biržų „Saulės“ gimnazijos folkloro ansamblis „Saulala“.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.