Pritarta siūlymui atlyginti ūkininkams už vilkų daromą žalą iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos lėšų

2018-12-21 | Kategorija: Verta žinoti

Seimas , priėmė Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo pataisas, jame įtvirtindamas galimybę atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą iš Aplinkos apsaugos rėmimo programos.

Atitinkamai pakeistas ir Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymas, išbraukiant iš 4 straipsnio 1 dalies, kurioje reglamentuojamas Specialiosios programos lėšų naudojimas, 3 punkto žodžius „atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą“.

Šiuo metu galiojančiuose teisės aktuose nustatyta, kad iki 2019 m. sausio 1 d. lėšos, surinktos už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą, paskirstomos taip: 30 proc. patenka į Aplinkos apsaugos rėmimo programą, o 70 proc. į savivaldybės, kurios teritorijoje naudojami medžiojamieji gyvūnai, aplinkos apsaugos specialiąją programą ir vilkų ūkiniam gyvūnams padaryta žala yra atlyginama iš Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos.

Žymiai padidėjus vilkų skaičiui dauguma savivaldybių pristinga lėšų vilkų ūkiniams gyvūnams padarytai žalai atlyginti, trūksta lėšų kitoms svarbioms priemonėms įgyvendinti.

Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojus Medžioklės įstatymo, Aplinkos apsaugos rėmimo programos įstatymo pakeitimams ir priėmus Mokesčio už valstybinius gamtos išteklius įstatymo pakeitimus, kuriais du kartus padidinti mokesčio už medžiojamuosius gyvūnus tarifai ir pakeistos jų paskirstymo proporcijos, bus nustatytas kitoks lėšų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių panaudojimą paskirstymas – 50 proc. lėšų skirti Aplinkos apsaugos rėmimo programai ir 50 proc. savivaldybės, kurios teritorijoje naudojami medžiojamieji gyvūnai, aplinkos apsaugos specialiąją programą.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.