Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje

2018-12-16 | Kategorija: Krašto naujienos

Artėjant Kalėdoms, nepalikite sergančiųjų ar negalinčių ateiti į bažnyčią žmonių. Pakvieskite kunigą, kad ligonis galėtų atlikti išpažintį, priimti Švenčiausiąjį sakramentą ar Ligonių sakramentą. Taip pat tebus palaiminti ir jūsų namai, kunigui apsilankius. Tegu būna daugiau šviesos nuo jūsų gerumo.

Ypač dėkojame Jums, mieli parapijos žmonės, už aukas – kalendą, kurią skiriate Bažnyčiai išlaikyti, meldžiame Jums dievo palaimos, sveikatos.

Advento laiku vyksta tradicinė Lietuvos „Caritas“ ir vyskupijų „Caritas“ centrų organizuojama vargstančiųjų paramos akcija „Gerumas mus vienija“. Kiekvienas gali prisidėti prie akcijos, įsigijęs specialią Lietuvos „Caritas“ žvakutę bažnyčiose. Už auką įsigyta „Caritas“ žvakelė  yra  aukos ir pagalbos vienas kitam simbolis. Be to, nuo seno deganti žvakės ugnis buvo tikėjimo, šeimos vienybės, bendrystės su kitais žmonėmis ženklas. Jas galima bus įsigyti sekmadieniais po visų šv.  Mišių bažnyčios gale.

Bažnyčios gale ar zakristijoje, per visą advento laikotarpį, po kiekvienų šv. Mišių bus galima įsigyti kalėdaičių Kūčių vakarienei. Kalėdaitis (nepainiokime jo su per šv. Mišias gaunamu Kristaus Kūnu – tai du visiškai skirtingi dalykai) simbolizuoja šeimos bendrystę ir vienybę, nes duona yra kepama iš daugybės grūdų. Kai Kūčių vakare laužome kalėdaitį, pasižadame dalytis vieni su kitais Dievo malonėmis, meile, rūpesčiais, džiaugsmais, nešioti vieni kitų naštas. Todėl kalėdaičio laužymas palydimas paties Jėzaus išmokyta „Tėve mūsų“ malda, kuri yra Dievo vaikų vienybės malda. Šv. Motina Teresė sakydavo: „Besimeldžianti šeima išlieka vieninga“.

Biržų Šv. Jono Krikštytojo parapijos kunigai

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.