„Valstybės simboliai – vėliava, herbas, himnas“: paroda iš „Sėlos“ muziejaus rinkinių

2018-12-09 | Kategorija: Susitikimai

Švęsdami  atkurtos Lietuvos Respublikos 100-metį, Biržų muziejaus 90-metį bei besidžiaugdami pilietiškais biržiečiais, kurie šiomis progomis pradžiugino Muziejų ypatingomis dovanomis, atspindinčiomis atkurtos Lietuvos laikmetį ir Biržus jame,  nusprendėme iš Muziejaus fondų iškelti ir sudėti į parodą čia saugomus Lietuvos valstybės simbolius.  Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įteisinti trys oficialūs Lietuvos valstybės simboliai: vėliava, herbas ir himnas. Valstybės vėliavos spalvos: geltona, žalia, raudona, valstybės herbas – baltas Vytis raudoname lauke, Valstybės himnas – Vinco Kudirkos „Tautiška giesmė“. 

Parodoje turėsite galimybę pamatyti šių trijų simbolių pateikimo formų įvairovę: eksponuojami herbiniai bareljefai, plakatai, atvirukai, vokai, fotografijos, įvairūs ženklai ir ženkleliai, banknotai, monetos bei dokumentai, menantys tarpukario Lietuvos laikmetį bei atspindintys 1990-aisiais  atkurtos mūsų valstybės laiką.

Išskirtinis parodos akcentas – vėliavos. Viena jų – Eugenijos ir Liucijaus Baniulių dovana, kitas šiai parodai paskolino ilgametis muziejaus bičiulis, Biržų šaulių kuopos vadas Vidutis Šeškas. Galėsite išvysti įvairiausias variacijas Lietuvos valstybės vėliavos motyvu: Trispalvė  plevėsuoja ir tarpukario atvirukuose, luriuos dovanojo Gytio Aukštikalnis. Jie priklausė jo tetai, plk. ltn. Jono Variakojo sesers Emilijos Januševičienės dukrai Nijolei Nutautienei.

Iš trijų valstybės simbolių daugiausia muziejaus fonduose aptikome įvairių modifikacijų Vyčių. Vienas seniausių – tarpukariu Biržų „Saulės“ gimnazijoje  (1934–1940 m. – Biržų A. Smetonos valstybinė gimnazija) kabėjęs Lietuvos herbas – Vytis. Mažiausiai parodoje – Vinco Kudirkos „Tautiškos giesmės“ pavyzdžių. Matyt, todėl, kad giesmė įgauna prasmę giedama, saugoma kiekvieno lietuvio širdyje…

Paroda jau atverta lankytojams, ją pristatysime gruodžio 19 d. baigiamajame Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Lietuvos 100-mečiui skirto ciklo  renginyje. Kviečiame parodą suspėti aplankyti iki  jubiliejinių metų pabaigos (2018 m. gruodžio 30 dienos).

 

Biržų krašto muziejaus „Sėla“ informacija

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.