Gruodžio 6 diena – istorinė Pasvalio miesto įkūrimo diena

2018-12-05 | Kategorija: Kaimynai

11 val. Pasvalio Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekoje atidarysime parodą „Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas sveikina miestą“, kurioje pamatysite vaikų sukurtus sveikinimo atvirukus Pasvaliui. Vyks Andrej Ryčko ir Viltarės Ryčkovienės knygos „Žygimantas Augustas ir valdovo sostas“ pristatymas.
14 val. vyks susitikimas su karo istoriku profesoriumi dr. Valdu Rakučiu tema „Pasvalio sutartys, Žygimantas Augustas ir Livonijos karo pradžia“.
Renginiai nemokami. Kviečiame dalyvauti!

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.