Biržų turizmo klasterio stendas – originaliausias parodoje

2018-12-03 | Kategorija: Krašto naujienos

Lapkričio 29  – gruodžio 1 d. Biržų turizmo klasteris dalyvavo verslo ir pasiekimų parodoje „Šiauliai 2018“, kuri vyko Šiaulių arenoje. Klasterį vienija 17 narių ( įvairūs turizmo paslaugų teikėjai).

Parodoje 10 kv.m. stende Biržai išsiskyrė ryškiomis spalvomis, buvo vaišingi. Visas dienas stende dirbo atstovai iš  Biržų turizmo informacijos centro, Sodeliškių dvaro, Milišiūnų ūkio, Levandų ūkio.

Biržų turizmo klasteris  pripažintas originaliausiu parodos stendu.

Biržų turizmo klasterio informacija

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.