Padėka Mokytojai

2018-11-21 | Kategorija: Krašto naujienos

Lapkričio 17 d. Savivaldybės mero Valdemaro Valkiūno padėkos raštas asmeninės sukakties proga įteiktas Janinai Pilėnienei, už aktyvią švietėjišką veiklą – mokiniams įskiepytą meilę gimtajam kraštui, kalbai, literatūrai, už gebėjimą išsaugoti nenutrūkstamą ryšį tarp mokinio ir mokytojo, už meilę kiekvienam mokiniui ir išugdytus Biržų krašto talentus.

Mokytoja Janina Pilėnienė šimtams biržiečių tapo gyvenimo Mokytoja, pavyzdžiu, koks turi būti mokytojas.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.