Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialui – 30 metų

2018-11-13 | Kategorija: Krašto naujienos

Šiais metais minime Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos prasmingos veiklos 30-metį.

Buvusius politinius kalinius, tremtinius, Laisvės kovų dalyvius, jų šeimos narius vienijanti organizacija gimė kartu su Sąjūdžiu. 1988 metų lapkričio 16 dieną Biržų „Aušros“ vidurinėje mokykloje surengtas pirmas susirinkimas, kurio metu įkurtas „Tremtinio“ klubas.

Yra ką prisiminti, kam padėkoti. Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialas nuoširdžiai kviečia į Į LPKTS Biržų filialo 30-mečio šventę.

ŠVENTĖS PROGRAMA

Lapkričio 16 d. (penktadienį)

15 val. ąžuoliuko, skirto LPKTS 30-mečiui, sodinimas Šimtmečio parke (prie Karvės olos).

Lapkričio 17 d. (šeštadienį)

11.00 val. šv. Mišios Biržų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje.

Po šv. Mišių – eisena į Biržų pilį.

12.30 val. jubiliejinis renginys ,,Laisvės erškėčiu pražydęs“ Jurgio Bielinio viešosios bibliotekos salėje.

14.30 val. prisiminimų valanda prie arbatos.

LAUKIAME VISŲ, KAM BRANGI LIETUVOS TREMČIŲ ISTORIJA.

Organizatoriai: Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Biržų filialas, Biržų rajono savivaldybė, Biržų krašto muziejus „Sėla“, Biržų Jurgio Bielinio viešoji biblioteka

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.