Keramikos konkursas „Kitas 100“

2018-11-07 | Kategorija: Krašto naujienos

Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos Dailės skyriaus mokiniai: Lukrecija Dainiūtė, Meda Vėžytė, Ema Beatričė Biconaitė, Ieva Sveikauskaitė, dalyvavo keramikos konkurse „Kitas 100“, skirtame Lietuvos atkūrimo šimtmečiui.

Konkurse, kurį organizavo Lietuvos neformaliojo švietimo centras, dalyvavo 98 mokiniai iš visos Lietuvos ir Baltarusijos. Atrinkta 15 geriausių keramikos darbų.

Laureatų diplomais, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro prizais, rėmėjų atminimo dovanomis apdovanotos mokinės Ema Beatričė Biconaitė už darbą „Vainikas Lietuvos gimtadieniui“ ir Ieva Sveikauskaitė už darbą „Lietuvos kraštovaizdis“.

Mokytojai metodininkei Gražinai Visockienei įteikta padėka už puikų mokinių parengimą.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.