Parodos Biržų krašto muziejuje ,,Sėla“

2018-11-05 | Kategorija: Renginiai

Biržų krašto muziejuje „Sėla“ lapkričio mėnesį veikia šios parodos:

Fotografijų paroda „100 Latvijos akimirkų“, skirta Latvijos valstybės šimtmečiui. Muziejaus didžioji ir mažoji parodų salės.

Paroda „Devyni Biržų muziejaus dešimtmečiai“. Muziejaus ekspozicinė salė „Biržų kraštas Nepriklausomybės metais (1918-1940)“.

 

„Žiedės (12 m.) ir Vakario (8 m.) Žukauskų keramikos darbų paroda „Molio pasaka“. Biržų krašto muziejaus „Sėla“ Vabalninko skyriuje.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.