Tarptautinis muzikos ir meno renginys bibliotekoje

2018-10-28 | Kategorija: Renginiai

Lapkričio 8 d. 18 val. Biržų raj. J.Bielinio bibliotekoje vyks tarptautinis muzikos ir meno renginys, kuriame dalyvaus menininkė iš Norvegijos K.I.Dijkman ir pianistė R.Paliulienė (fortepijonas). Parodoje bus ir lietuviškų motyvų, o pianistė atliks norvegų kompozitorių kūrinius.
 
Projektas, sėkmingai prasidėjęs renginiu Lietuvos ambasadoje Osle rugsėjo 13 d., tęsiamas Lietuvoje, Biržuose ir Panevėžyje. 
,,Tokios bendros iniciatyvos padeda tiesti kultūros tiltus tarp Lietuvos ir Norvegijos,“ – teigia Lietuvos Respublikos ambasadorius Norvegijoje J.Paslauskas.
Dalyvauja Biržų V.Jakubėno muzikos mokyklos mokytojai.
Paroda vyks lapkričio 8-12 dienomis.
Kviečiame dalyvauti.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.