Mirusiųjų pagerbimo dienos Biržų krašto bažnyčiose

2018-10-25 | Kategorija: Krašto naujienos

Lapkričio 1 diena VISŲ ŠVENTŲJŲ IŠKILMĖ

Visų šventųjų diena yra Bažnyčios religinė šventė žinomiems ir nežinomiems šventiesiems pagerbti. Yra daug šventųjų, kuriuos pagerbiame atskiromis dienomis, bet yra daug nežinomų ar nepagerbtų šventųjų, kuriuos galbūt užmirštame ar niekada neišreiškiame jiems pagarbos. Visų Šventųjų dieną prisimename visus šventuosius ir prašome jų užtarimo. Visų Šventųjų dienos sąvoka yra sujungta su Šventųjų bendravimo sąvoka. Tai reiškia tikėjimą, kad visus Dievo žmones, danguje, žemėje, ir skaistykloje vienija dvasinė draugystė.

Visų Šventųjų diena pagal savo tiesioginį pavadinimą ir yra skirta paminėti tuos asmenis, kurie buvo paskelbti šventaisiais, nes buvo tikima, kad būtent jie padeda gyviesiems, kai to prašoma malda. Visų Šventųjų šventė skiriama ne mirusiesiems paminėti, bet tam, kad ilgėtumės šventumo, to kilnaus gyvenimo, kurį gyveno šventieji.

Šv. Mišios Biržuose:  8 val., 11 val. ir 18 val.

Tą dieną kunigas lankys kapines, atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus:

12.30 val. – Naujosiose kapinėse,  

13.15 val. – Muravankos kapinėse,

13.45 val. – Kęstučio gatvės kapinėse,

14.15 val. – Liepų gatvės kapinėse.

Kitas kunigas tuo metu lankysis:

12.30 val. – Kirkilų kapinėse,

13.00 val. – Šlepščių kapinėse,

13.30 val. – Juodelių kapinėse,

14.00 val. – Rinkuškių kapinėse.

 

Lapkričio 1 dieną Šv. Mišios SUOSTO bažnyčioje aukojamos 11.30 val.

Po Šv. Mišių 12.30 val. kunigas lankys kapines, atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus Kiauliškių kapinėse.

 

Lapkričio 1 dieną 13 val. Šv. Mišios. NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO bažnyčioje.

Po Šv. Mišių kunigas lankys kapines, atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus:

14.00 val. – Nemunėlio Radviliškio kapinėse,

14.30 val. – Pučiakalnės kapinėse,

15.00 val. – Totorkalnės kapinėse,

15.45 val. – Pelaniškių kapinėse,

16.15 val. – Parovėjos kapinėse.

Nuo lapkričio 1 d. po pietų ir visą Vėlinių oktavą galima pelnyti visuotinius atlaidus mirusiųjų naudai, maldingai aplankant kapus.

Vėlinių aštuondienį – lapkričio 1–8 dienomis – visos Šv. Mišios aukojamos Jūsų intencijomis už mirusiuosius.

 

Lapkričio 2 diena – MIRUSIŲJŲ PAMINĖJIMO VĖLINIŲ DIENA

Mirusiųjų paminėjimas. Šventoji Motina Bažnyčia jau sužavėta visais savo vaikais danguje ir juos pagerbusi tinkamomis pamaldomis, stengiasi užtarti pas Dievą visas sielas, kurios su tikėjimo ženklu pirma mūsų išėjo ir miega prisikėlimo viltyje, taip pat ir visus iškeliavusius nuo pasaulio pradžios, kurių tikėjimą žino tik vienas Viešpats, kad jie, nuo nuodėmės poveikio nuvalyti ir įžengę į dangaus piliečių draugiją, galėtų džiaugtis amžina palaima.

 

Šv. Mišios BIRŽUOSE:  8 val. 11 val. ir 18 val.

Tą dieną kunigai lankys kapines, atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus:

12.30 val. – Klausučių kapinėse,

13.00 val. – Kilučių kapinėse,

12.30 val. – Drąseikių kapinėse,

13.00 val. – Užušilių kapinėse.

 

Lapkričio 2 dieną Šv. Mišios GERMANIŠKIO koplyčioje aukojamos 11.30 val.

Tą dieną kunigas 12.15 val. lankys kapines, atliks gedulines apeigas bei šventins paminklus

Straugalių kapinėse.

 

Lapkričio 2 dieną šv. Mišios NEMUNĖLIO RADVILIŠKIO bažnyčioje aukojamos 13 val.

 

Lapkričio 2 dieną šv. Mišios  MEDEIKIŲ koplyčioje aukojamos 14.30 val.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.