Sveikinimas mokytojams

2018-10-05 | Kategorija: Krašto naujienos

Gerbiami mokytojai,  auklėtojai, visi švietimiečiai,

Kartu su spalio šalnomis pasitinkame ir Jūsų profesinę šventę – Tarptautinę mokytojų dieną. Ši diena brangi ir reikšminga  visiems – visi mes buvome mokiniais. Mus ugdė, padėjo tobulėti, drąsino ir palaikė Mokytojo tvirta ranka. Mokytojas kiekvienam įteikė raktus nuo nuostabaus žinių pasaulio.

 Jums, brangūs Mokytojai, kasdien patikime didžiausią savo turtą – savo vaikus. Tai mūsų valstybės ir mūsų ateitis. Jūsų darbo ir pastangų dėka yra ugdoma tvirta, geranoriška, pilietiška asmenybė bei visuomenė.  

Nuoširdžiai sveikinu Jus visus Tarptautinės mokytojų dienos proga! Linkiu neblėstančio kūrybingumo, kantrybės, naujų atradimų, mokinių meilės, dėkingumo ir pagarbos, visuomenės palaikymo. Dėkoju už kasdienį be galo atsakingą ir reikšmingą Jūsų darbą.

LR Seimo narys Viktoras Rinkevičius

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.