Šukioniečius šokdino Šventas Matas

2018-10-05 | Kategorija: Susitikimai

Pakermošis bendruomenės namuose. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Rugsėjo pabaigoje Šukionyse – tradiciniai Šv. Mato atlaidai. „Biržiečių žodis“ apie atlaidų ir pakermošio nuotaikas.

Šukioniečiai atsakingai ruošėsi Šv. Mato atlaidams. Rinko aukas, bendruomenės tarybos nariai skirstėsi darbais, įsukdami į rūpesčių verpetą vis daugiau žmonių. Tvarkė kapus, pynė vainikus. Moteris įkalbinėjo kepti pyragus. Sutarė su vietos ūkininku, aludarystės paslapčių žinovu dėl šiųmečio miežių derliaus alui padaryti. Bendruomenės pirmininkės Ritos Bieliakienės iniciatyva jau treji metai po šv. Mišių koplyčioje svečiai, bendruomenės nariai, aplinkinių kaimų žmonės kviečiami į Alutinio šventę.

Atlaidų rytą prie koplytėlės – automobilių spūstis. Iš toliau atskubėjusieji dar savo artimųjų kapus tvarkė, degė žvakeles. Kas su seniai matytu kaimynu prisiminimais, naujienomis dalinosi.

12 valandą šv. Mišias už gyvuosius ir mirusiuosius Šukionių ir aplinkinių kaimų gyventojus aukojo Vabalninko parapijos klebonas, kanauninkas Edmundas Rinkevičius.

Šukioniečių vaišių stalą laimina Vabalninko parapijos klebonas Edmundas Rinkevičius. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Šukionių bendruomenės namų salėje svetelius svetingai sutikinėjo. Vestibiulyje trenkė smagų sutiktuvių maršą buvusios Šukionių kapelos muzikantai. Jolanta ir Danutė – akordeonais, o Aloyzas Vitkauskas – smuikeliu. Šukionietis ūkininkas, bendruomenės pirmininkės Ritos vyras Virginijus Bieliakas dalyvių smalsumui parengė parodą iš Šukionių muziejaus archyvo nuotraukų.

Svečiuosna atvyko Pasvalio rajono Meškalaukio kaimo moterų ansamblis (vadovė Nijolė Stepulienė). Viešnios ne tik dainų, bet ir gausių lauktuvių atvežė. Renginio dalyvius „Gaspadinės“ šokiu Ramongalių kaimo šokėjėlės pradžiugino. Savo sodriu balsu šukionietė Vaida Jankauskienė stebino.

Sulaukta garbių svečių – Seimo narių V. Rinkevičiaus, A. Šimo, Savivaldybės tarybos narės S. Eitavičienės, vicemerės I. Varzienės. Vicemerė atvyko su misija – uždaryto Šukionių medicinos punkto bendruomenės slaugytojai Irenai Švežikienei ji įteikė padėką ir dovaną. Kaimo žmonių sveikatos sargyboje Irena sąžiningai budėjo 42 metus. Bendruomenės slaugytojai Irenai nuo visų taip pat padėkojo ir bendruomenės pirmininkė Rita Bieliakienė. Rita padovanojo angelą ir gėlių puokštę. Kalbą prie stalo pasakė kunigas Edmundas Rinkevičius.

Šviežio alaus ragautuvės. Aludaris Ričardas Ratnikas. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Pagal seną biržiečių paprotį ir alaus statinaitė prunkštelėjo. Gardus alutis su putos karūna svetelius šildė, kalbino, bet ne svaigino. Sveteliai ragavo, alutį gyrė ir šių metų aludarį Ričardą Ratniką liaupsino. Ne prastesnė ir Ričardo žmona Rasa, alaus virimo procesą inicijavusi ir kibirą baltos mišrainės pritaisiusi. O kad stalai nebuvo tušti, bendruomenės pirmininkė Rita ir sveteliai dėkingi Irenai Armonienei, Irenai Švežikienei, Zitai Švėgždienei, Vaidai Jankauskienei, Alytei Petrėnienei, Anelei Rudienei, Vilmai Šulnienei, Mindaugui ir Ritutei Bieliakams. Šie talkininkai ne tik mišraines, kepeninę taisė, bet ir pyragų konkursui prikepė. Rudens gėrybių šventės konkursui pyragą kepė Aušrytė Butėnienė.

Padėka Šukionių medicinos punkto bendruomenės slaugytojai Irenai Švežikienei. Medicinos punktas uždarytas prieš kelis mėnesius. Stanislovo Vadapolo nuotr.

Šukioniečiai džiaugėsi iš tolimesnių kampelių sulaukę savo buvusių kaimynų: Povilo ir Igno Vaitoškų, smuikininko, giedotojo a. a. Jono Navako sūnaus Remigijaus ir dukros Angelės, Stasės Marcikonienės seserų, Volungevičių giminės. Džiaugsmas: užsuko su šukioniečiais pasibūti ir šio kaimo šviesuolės, bendruomeniškumo įkvėpėjos a. a. Nijolės Šatienės sūnus Andrius su žmona Jolanta. Guodžių gyventoja Verutė Bartkienė džiaugėsi su ne taip dažnai matomu broliu šventėje pasibendravusi.

Pasveikinti varduvininkai: Matas, Mykolas ir Gabrielius.

Atsisveikindami visi organizatoriams ir vieni kitiems dėkojo. Ir nė vieno įkaušusio. Dviejų stiklinių alaus ne per mažai, o trijų – ne per daug.

 

Regina VAIČEKONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Tags:

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.