Kviečia teikti projektinius pasiūlymus

2018-09-23 | Kategorija: Krašto naujienos

Biržų miesto vietos veiklos grupė kviečia Biržų miesto įmones ir organizacijas teikti projektinius pasiūlymus iki 2018-10-19 pagal Biržų miesto plėtros strategijoje 2016-2020 m. numatytus veiksmus. Projektai bus nukreipti į

– Biržų miesto gyventojų įsidarbinimo galimybių gerinimą, suteikiant darbo rinkoje paklausius profesinius įgūdžius per neformalaus švietimo, savanorystės ir ugdymo darbo vietoje veiklas;

– Neaktyvių asmenų įtraukimą į aktyvią profesinę, švietimo ar visuomeninę veiklą.

Išsami informacija apie kvietimus: http://birzumiestovvg.lt/index.php/dokumentai/kvietimai-teikti-projektinius-pasiulymus

Reikalavimai projektams bus išsamiai pristatyti mokymų metu 2018-09-26. Daugiau informacijos: http://birzumiestovvg.lt/index.php/renginiai

 

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.