Globotojus skatins didesnėmis išmokomis

2018-09-21 | Kategorija: Įžvalgos

Pasiūlymus dėl išmokų pristatė Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas K. Knizikevičius, vyr. specialistė J. Serapinienė, dalyvavo VšĮ „Vaiko užuovėja“ direktorė S. Slapšienė. Editos Mikelionienės nuotr.

Praėjusį trečiadienį neeiliniame posėdyje Socialinių reikalų, sveikatos apsaugos ir teisėtvarkos komitetas aptarė vaikų globos situaciją bei pritarė finansavimo didinimui vaikus globojantiems asmenims.

 

Lankėsi globėjų šeimose

Posėdyje dalyvavo komiteto nariai: A. Rinkūnas, S. Eitavičienė, G. Kučinskienė, A. Butėnas, vicemerė I. Varzienė, Administracijos direktorius R. Žagaras, Socialinės paramos skyriaus vedėjas K. Knizikevičius, vyr. specialistė Jurga Serapinienė, VšĮ „Vaiko užuovėja“ vadovė S. Slapšienė.

K.Knizikevičius informavo, kad nuo liepos 1 dienos, pasikeitus tvarkai, rajone atsirado nauja globos rūšis – budintieji globėjai. Budinčiųjų globėjų šiuo metu yra trys, jie globoja šešis vaikus. Laikinasis globėjas vaiką gali globoti ne ilgiau kaip metus. I. Varzienė sakė, jog vaikus, kuriems paskirta laikinoji globa, nors ir kaip drastiškai skamba, stengiamasi kilnoti, kad jie neprisirištų prie jį globojančio asmens. Tačiau budintis globėjas gali tapti socialiniu globėju ir vaiką globoti ilgesnį laiką.

Socialinių globėjų, kurie globoja svetimus vaikus, rajone yra aštuoni. Jie globoja vaikus, kuriems paskirta ilgalaikė globa. Šiuo metu socialiniai globėjai globoja 15 vaikų. Rajone taip pat yra dvi šeimynos, kuriose auga vienuolika vaikų. Karitonų šeimyna persikėlė gyventi į Papilį. Anot I. Varzienės, vaikams patinka lankyti Papilio mokyklą, gyventi miestelyje. Anot I. Varzienės, šeimynai šis periodas yra pokyčių laikotarpis.

K.Knizikevičius sakė, kad kartu su vicemere I. Varziene aplankė globotojus, globos institucijas, domėjosi problemomis, pasidžiaugė sėkme. Ypač džiugina, kad rajone atsiranda budinčiųjų globėjų, kur vaikus galima atvežti kad ir vidury nakties.

– Jei vaikas prie globėjo glaudžiasi kaip prie savo žmogaus, ir liūdina, ir džiugina. Liūdina, nes jam savuose namuose blogai, džiugina, kad jis rado jaukią aplinką, kur su juo maloniai bendraujama, – kalbėjo I. Varzienė.

I.Varzienė paminėjo kelias problemas, su kuriomis susiduria globėjai. Pavyzdžiui, nepatogu vaikus vesti į skirtingus darželius, trūksta pinigų. Viena laikinoji globėja turi socialinės globėjos patirties, kiti – naujokai, tad šiek tiek baiminasi atsakomybės. I. Varzienė sakė, jog globėjams reikia atokvėpio paslaugos, tad bandys šią paslaugą įdiegti „Vyturėlio“ darželio savaitinėje grupėje. K. Knizikevičius sakė, jog tokios paslaugos labai reikėjo vienai globėjų šeimai, kai visa šeima susirgo roto virusu.

I.Varzienė džiaugėsi, kad budintieji globėjai yra sukūrę spalvingą ir jaukią aplinką globotiniams, visi jie gyvena nuosavuose namuose. K. Knizikevičius sakė, jog budinčiaisiais globotojais nori tapti dar keturi žmonės.

 

Bus perkami bendruomeniniai globos namai

Komiteto nariai domėjosi, koks likimas laukia „Vaiko užuovėjos“ ir kada bus perkami bendruomeniniai globos namai.

K.Knizikevičius sakė, kad bus perkami du namai Biržų mieste. Juose gyvens ilgalaikę globą turintys vaikai. Šiems namams pirkti Socialinės apsaugos ir darbo ministerija jau yra paskyrusi pinigų, kurie bus pervesti kitų metų vasarį. Tačiau iki to laiko reikia surasti ir nupirkti reikalavimus atitinkančius namus, juos suremontuoti, įrengti. Ministerija Savivaldybei yra skyrusi 150000 eurų namams pirkti ir įrengti. K. Knizikevičius mano, kad šių pinigų pakaks.

S.Eitavičienė teiravosi, kodėl namai bus perkami mieste, nes mieste jie brangiau kainuoja. K. Knizikevičius sakė, jog pinigų pakaks.

 

„Vaiko užuovėjos“ likimas

VšĮ „Vaiko užuovėja“ direktorė S. Slapšienė sakė, kad šiuo metu vaikų namuose gyvena 26 vaikai, iš kurių laikinai globojami tik keturi. Trys auklėtiniai yra pilnamečiai, jiems teikiamos palydimosios globos paslaugos.

„Vaiko užuovėjoje“ ateity ketinama įsteigti dienos centrą Parovėjos seniūnijos vaikams, palydimosios globos paslaugas bei krizių centrą mamoms su vaikais.

 

Globoti skatins išmokomis

K.Knizikevičius sakė, kad artimiausiame rajono Tarybos posėdyje bus teikiami sprendimo projektai dėl finansavimo pokyčių. K. Knizikevičius pateikė analizę, kiek kainuoja vaiko išlaikymas „Vaiko užuovėjoje“ ir kiek kainuos vaiką išlaikyti budinčiojo, socialinio globėjo namuose ar šeimynoje.

Šiuo metu vieno vaiko išlaikymas per mėnesį globos namuose kainuoja 916,02 euro, iš kurių Savivaldybės biudžeto dalis – 734 eurai.

Komiteto nariai pritarė vienai iš siūlomų alternatyvų, kuomet budinčiajam globotojui mokamas minimalus atlygis, jei šeimoje ir nėra vaikų, už pirmąjį vaiką mokama papildomai 100 eurų, už antrąjį – 400 eurų, už trečiąjį – 400 eurų. Už pirmąjį vaiką mokama tik 100 eurų todėl, kad nebūtų manipuliacijų. Jei šeimoje būtų globojami trys vaikas, globėjas gautų 1300 eurų per mėnesį. K. Knizikevičius sakė, jog minimalų atlyginimą nesant šeimoje vaikų reikėtų mokėti tam, kad šeimoje atsiradus vaikui, globėjas turėtų sutaupęs pinigų jo poreikiams. Mat lėšos globėjams pervedamos tik mėnesio pabaigoje. Turint atsargoje pinigų, globėjui būtų paprasčiau išleisti vaiką į mokyklą ir pan. I. Varzienė antrino K. Knizikevičiui: ką daryti globėjui, kai vidury nakties atvežami trys vaikai, kuriems reikia sauskelnių? Santaupos labai reikalingos.

Jei rajono Tarybai pritars šiam pasiūlymui, iš rajono biudžeto metams papildomai reikėtų 7200 eurų.

S.Eitavičienė domėjosi, kas nusprendžia, pas kurį globotoją vežti vaiką? Šiuo metu iš šeimos paimti vaikai vežami arba į „Vaiko užuovėją“ arba pas budintį globotoją, kurį nurodo Socialinių paslaugų centras.

Socialiniams globėjams lėšos šiuo metu skiriamos iš valstybės biudžeto, Savivaldybė jiems pinigų neskiria. Komitetas pritarė vienai iš alternatyvų mokėti už kiekvieną vaiką 152 eurus pagalbos pinigų. Tam per metus iš biudžeto reikėtų 27000 eurų.

Komiteto nariai taip pat pritarė siūlymui pagalbos pinigus skirti šeimynose augantiems vaikams – po 152 eurus kiekvienam vaikui. Tam iš biudžeto reikėtų 20000 eurų per metus. Šiuo metu Savivaldybė šeimynai skiria 600 eurų atlygį per mėnesį, dar 334 eurus kiekvienam vaikui skiria valstybė.

Sudėjus visas siūlomas skirti lėšas iš Savivaldybės biudžeto, per metus papildomai reikėtų 50000 eurų (jei globojamų vaikų būtų 32). „Vaiko užuovėjai“ išlaikyti skiriama 250000 eurų per metus.

Edita MIKELIONIENĖ

„Biržiečių žodis“

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.