Svečiai

2018-09-14 | Kategorija: Krašto naujienos

Rugsėjo 6 d. Biržų technologijų ir verslo mokymo centre lankėsi Prancūzijos (Ardennes) licėjaus CFA BTP Ardennes direktorius Stephan Boudrique ir jo pavaduotojas Djamel Aksas bei priimančios organizacijos (profesinio mokymo specialistams) Paryžiuje „Aristote“ vadovė Giedrė Cibulskaitė-Veršinskienė. Svečiai susitiko su Centro bei verslo ir regiono profesinių mokyklų atstovais. Jie buvo supažindinti su Centro veikla, ruošiamomis specialybėmis, apžiūrėjo praktinio mokymo bazę, lankėsi Centro bendrabutyje bei verslo įmonėje UAB „Tyla“.

Svečiai iš Prancūzijos domėjosi, kaip yra ruošiami mokiniai darbo rinkai pagal statybų sektoriaus profesinio mokymo programas. Susitarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo ir galimo mokinių apsikeitimo praktinėse veiklose. Prancūzijos licėjaus vadovai patvirtino, kad 2019 m. pavasarį į praktinio mokymo veiklas atsiųs savo mokinius.

Rašykite komentarą

Gerbiami komentatoriai, primename, kad komentaruose draudžiama skleisti šmeižtą, dezinformaciją ir informaciją, šmeižiančią, įžeidžiančią žmogų, žeminančią jo garbę ir orumą, pažeidžiančią nekaltumo prezumpciją ir kliudančią teisminės valdžios nešališkumui; taip pat draudžiama kurstyti diskriminuoti, smurtauti, fiziškai susidoroti su žmonių grupe ar jai priklausančiu asmeniu dėl amžiaus, lyties, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų, pažiūrų ar religijos pagrindu, raginama prievarta keisti Lietuvos Respublikos konstitucinę santvarką, skatinama kėsintis į Lietuvos Respublikos suverenitetą, jos teritorijos vientisumą, politinę nepriklausomybę, kurstomas karas ar neapykanta.

Primename, kad netinkamo turinio komentarai gali užtraukti administracinę ir/arba baudžiamąją atsakomybę, o duomenys apie tokius komentatorius perduoti teisėsaugos institucijoms, kaip tai numatyta LR teisės aktuose.

Taip pat netoleruosime keiksmažodžių ir vulgarių dviprasmybių.

Kviečiame komentuoti, bet reikškite savo nuomonę kultūringai. Gerbkime vieni kitus.